Позиции

» » Становище на КРИБ относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Становище на КРИБ относно Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява положително становище относно Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Бюджета на НЗОК за 2021г. е приет с балансирано бюджетно салдо. С него се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като спрямо закона за 2020 г., през 2021 г. за Националната здравноосигурителна каса са осигурени 343 851,6 хил. лв. допълнителни средства за разходи и трансфери - всичко.

Пандемията COVID-19 несъмнено е предизвикателство за икономиката на страната и за бюджетните приходи. Същевременно, нуждите от медицински услуги и лекарствено лечение ще продължат да нарастват. Пандемията по категоричен начин демонстрира, че здравната система е основен елемент на националната сигурност. Предоставянето на здравни услуги и осигуряването на постоянни доставки на лекарствени продукти, отговарящи на нуждите на българските пациенти, изисква денонощните усилия на българските медицински специалисти и на екипите на фармацевтичните компании, както и добре финансирано и функциониращо здравеопазване, което е в основата на икономиката и благосъстоянието на всяко общество. Българското общество очаква увеличаване на публичния ресурс, отделян за здравеопазване в България, с оглед новите предизвикателства пред здравната система.

Надзорния съвет на Националната здравно осигурителна каса е приел проект на бюджет на НЗОК за 2021г., който в максимална степен отговаря на очакванията на българското общество за посрещане на растящите здравни потребности на населението, справяне с пандемията и постигането на максимален здравен резултат за българските граждани и въпреки забавянето на икономиката, ще осигури на пациентите по-добър достъп до медицински услуги и лекарствена терапия, в това число и иновативни лекарствени технологии, въпреки икономическия спад.

2021 г. ще е година на нарастване на търсенето на медицински услуги и лекарствено лечение поради обективни устойчиви във времето фактори като застаряване на населението и повишена заболеваемост, но и поради забавеното и непотърсено от пациентите лечение през 2020 г. в резултат на страха от COVID-19. Възможни са и непредвидени разходи за справяне с инфекцията. Въпреки забавянето на икономиката, българското общество очаква повече и по-ефективни публични инвестиции в здравната система през 2021 с оглед посрещане на здравните потребности на населението, справяне с пандемията и постигането на максимален здравен резултат за българските граждани.

Като приветстваме готовността на правителството да осигури допълнително финансово обезпечаване на здравната система през 2021-та с 460 млн. лв. смятаме, че е необходимо тези средства да бъдат насочени към Националната здравноосигурителна каса и разпределени оптимално целесъобразно по бюджетни пера, за да бъдат гарантирани неотложните разходи за справяне с пандемията и осигуряване на здравното обслужване на българските граждани. 2021 г. ще е година на нарастване на търсенето на медицински услуги и лекарствено лечение поради обективни устойчиви във времето фактори като застаряване на населението и повишена заболеваемост, но и поради забавеното и непотърсено от пациентите лечение през 2020 г. в резултат на страха от COVID-19.

Убедени сме, че само с конструктивен диалог и обединени усилия на всички страни в здравната система- институции, браншови, съсловни и пациентски организации, може да се осигури достъпно, съвременно и адекватно медицинско лечение и здравни грижи на българското общество.