Проекти

Проекти
ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 – 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИ

ПРАВИЛА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИ ЗА ИЗБОР НА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПЛЕКСИ И ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС"

На 14.06.2011 г. стартира изпълнението на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 "Наука и бизнес", съфинансиран със средства от Европейския социален фонд. Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 3 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика основана на знанието" и област на интервенция 3.3 "Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса".

Целта на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и на стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на "триъгълника на знанието" – учени, научни изследвания и реализация на научните резултати. Постигането на тази цел ще бъде осъществена чрез създаването на контакти между секторите, реализирането на седем "борси" за научни идеи, подобряването на комуникацията "наука-бизнес", в това число и повишаването квалификацията на младите учени.

Една от дейностите по проекта предвижда подкрепа за едномесечни обучения в чужбина на 200 млади изследователи и пост-докторанти за работа с високотехнологични комплекси и продукти. За високотехнологични научни области се възприема дефиницията на ОИСР - "сектори в които има най-висок научен интензитет при производството. Такива най-общо са космическите изследвания, компютърно оборудване и комуникации, медицина, лекарства и биотехнологии, научен инструментариум, инженерство, химия и фармацевтика".

За осигуряване на прозрачност и качество на процеса по избор на млади учени, екипът за управление на проекта сформира Комисия в състав от седем експерта. Ще бъде избран по един експерт във всяко тематично направление. Задача на комисията е да разглежда постъпили кандидатури за провеждане на обучения на млади учени и пост-докторанти за работа с високотехнологични комплекси в чужбина и да прави класация на кандидатурите, съгласно правила за оценка, описани в т. Х от Методология за подбор на пост-докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИЯ ПО ПОДБОР

1.      Подава автобиография по образец на електронен адрес: b.marina@mon.bg и на хартиен носител в запечатан плик на адрес: Министерство на образованието, младежта и науката, дирекция "Наука", бул. Княз Ал. Дондуков 2А, София 1000. Автобиографията се подписва от кандидата.;

2.      Декларация, подписана от кандидата, че няма да подава проект за участие в схема за подбор на пост-докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

3.      Документите могат да се подадат и по пощата, като важи датата на пощенското клеймо.

4.      Срок за подаване на документите: 07.09.2011 г.

5.      Срок за публикуване на резултатите от направения подбор: 20.09.2011

Телефони за контакт: 9217 649; 9217 545

 
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ:

Екипът по управление на проекта, съвместно с Работната група ще направи подбор на постъпилите кандидатури, отчитайки критерии за избор, дадени по-долу. Резултатите и получените точки на избраните експерти ще бъдат публикувани на страницата на МОМН и на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми", МОМН

В комисията за подбор могат да участват:

1.      Кандидати, които имат опит при работа и подбор с млади учени, пост-докторанти за последните 5 години и/или участват в сходни комисии за подбор на млади учени;

2.      Кандидати, които са ръководители на проекти, в които участват млади учени и пост-докторанти или ръководители на проекта по конкурси "Млади учени" към Фонд "Научни изследвания";

 1. Експерти в една от следните тематични области (Моля да дефинирате и ключови думи, когато посочвате една от изброените области). 2.  
 3.  

a.       Храни, Селско стопанство и Биотехнологии

b.       Медицина

c.       Химия

d.      Физика

e.       Инженерни науки, в т.ч. и Информационни и комуникационни технологии

 1. Кандидатите, които притежават поне 5 години практически опит в една от изброените тематични области. Кандидатът представя в автобиографията и/или като приложение към нея доказателства за този опит.
  Кандидатите представят публикации за последните 5 години с акцент на такива, публикувани в реферирани международни издания; 2.  
 3.  КАРТА ЗА ПОДБОР НА ПОСТЪПИЛИТЕ КАНДИДАТУРИ (попълва се за всеки кандидат, като няма съревнования между научните направления. Избира се по един кандидат във всяко научно направление)

 

                                                                                

Критерии
 
Максимален брой точки
 
Брой точки
 
 

Опит при работа с млади учени, пост-докторанти за последните 5 години и/или участват в сходни комисии за подбор на млади учени;

 
 
3 т.
 
 
 
Опит при оценка на проекти и/или участие в различни оценителни национални и/или чуждестранни комисии и панели
 
3т.
 
 
 
Ръководство и/или участие в международни научни проекти и програми, в които участие имат и млади учени и/или пост-докторанти или ръководители на проекта по конкурси "Млади учени" към Фонд "Научни изследвания
 
3т.
 
 
 
Практически опит на кандидата в една от тематичните области
 
2 т.
 
 
 
Публикации за последните 5 години с акцент на такива, публикувани, реферирани международни издания

 
 
2 т.
 
 
 
Максимален брой точки
 
13т.
 
 
 

 
Избраната комисия приема правила за работа по подбора, които утвърждава на своето първо заседание. Комисията е публична и ще бъде оповестена на страницата на МОМН, на ГД СФМОП и на специализираните интернет страници на представителите в Работната група за подпомагане изпълнението на дейностите по проекта.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 – 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

Във връзка с изпълнението на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 "Наука и бизнес", съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, Приоритетна ос 3 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика основана на знанието" и област на интервенция 3.3 "Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса".
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

Обявява подбор на кандидати за:

1. Създаване и генериране на бази данни, които ще бъдат необходими за ефективното използване и работа на Национална интерактивна платформа и ще подпомагат екипа за управление на проекта при визуализацията на информация по проекта.

Дейността включва събиране, обработка и последваща синхронизация на базите данни, с цел тази информацията да бъде достъпна на разработената национална интерактивна платформа, както и актуализирането й в периода на действие на проектните дейности (18 месеца). Най-общо дейността ще включва разработване и работа с анкетни карти; събиране на информация чрез "Desk research", интервюта, електронна и друга комуникация с целевите групи и със заинтересованите страни.

2. Разработка и технологична поддръжка на информационен уеб сайт по проекта с възможности за актуализиране на информацията от екипа на проекта, създаване на модул за регистрация, създаване на профил на потребителите, събиране и обобщаване на онлайн анкети, както и включване на промоционални материали, програми за тематични семинари и друга оперативна информация, генерирана в хода на проекта.

Дейността включва създаване на сайта на сървър на МОМН и пълна технологична поддръжка за времетраенето на проекта (18 месеца).

I.       Необходими задължителни документи и за двете позиции:

1.      Автобиография - европейски стандарт, приложение към настоящата обява.

2.      Копие от диплома за завършено висше образование/академична справка за студенти последна година

N.B. Екипът за управление на проекта си запазва правото да провери изложените данни на кандидатите в автобиографията.


II.    Основни изисквания за участие към кандидатите:

Изисквания и за двете позиции:

 • Висше образование – бакалавър - специалности от областта на IТ, телекомуникациите и други сродни, статистика, социология; магистърската степен е предимство.
 • Умения за работа в екип;
 • Владеене на английски език

Допустимо е да кандидатстват студенти последна година магистратура.

Изисквания само за позиция 1:

 • Комуникативни способности;
 • Добро ползване на Microsoft Excel
 • Работа с данни и възможност за обработка на обем от материали и информация
 • Предимство е стаж/практикум в голяма организация или държавна администрация

Изисквания само за позиция 2:

 • Познания по компютърен хардуер;
 • Практически умения за конфигуриране и работа с компютърна техника;
 • Познания за Windows операционна система;
 • Познания в областта на компютърните мрежи и администрирането на приложен софтуер;
 • Опит в работата с бази данни, сървърни платформи и Windows workstations;
 • Опитът при планиране и изграждане на компютърни мрежи е предимство;
 • Познаването на Microsoft SQL е предимство;
 • Теоретичните познания и практическите умения за поддържане и администриране на интернет и уеб приложения са предимство;
 • Опит в администриране и/или проектиране и разработване на информационни системи


N.B. Екипът за управление на проекта си запазва правото да провежда събеседвания с всички кандидати след предварителния подбор по документи.

III.Допълнителни изисквания:

Само за позиция 1 – Опит в събиране и обработка на информация – документ за стаж или копие от трудова книжка, доказващи опита на кандидата.

Само за позиция 2 – списък на изработени уеб сайтове и референции от клиенти (поне 3 броя).

7 НАУЧНИ ШКОЛИ И "БОРСИ" ЗА НАУЧНИ ИДЕИ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ ПО ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 – 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

7 НАУЧНИ ШКОЛИ И "БОРСИ" ЗА НАУЧНИ ИДЕИ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ ПО ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС"

7 научни школи и борси за научни идеи в 7 тематични сектори с високотехнологичен и иновативен потенциал за страната ще се проведат по проект "Наука и бизнес". Проектът се реализира от дирекция "Наука" при Министерството на образованието, младежта и науката  по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 "Наука и бизнес" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Целта на операцията е превръщане на науката в желана сфера за реализация на младите хора и осигуряване на диалог между изследователите и представителите на бизнеса за разработване на съвместни проекти и реализиране на съвместни инициативи.

В научните школи ще участват студенти, докторанти, млади и утвърдени учени. Лектори ще са водещи специалисти от страната и чужбина.

Съпътстващо мероприятие ще бъдат "борсите" за научни идеи. В тях освен учени, участие ще вземат и представители на бизнеса. Идеята е да се срещнат търсенето и предлагането на научно-иновативни услуги, продукти и резултати и да се обсъдят възможности за съвместната им реализация.

В рамките на събитията ще се реализират и информационни панели, чрез които ще се предостави информация относно възможностите за финансиране на научни, технологични и демонстрационни проекти, данни за наличните инструменти и схеми в подкрепа на научни и иновативни разработки.

Очакванията са да бъдат създадени най-малко 30 партньорски проектни екипи между научни организации и представители на бизнеса.

Част от събитията ще се проведат на различни места в страната, като бъдат съобразени с научния потенциал и бизнес активността в различните региони.

Подробна информация за всяка научна школа ще бъде публикувана на сайта на Министерството на образованието, младежта и науката и на сайта на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми".

250 бр. НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В РЕФЕРИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ ПО ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС"
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 – 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

250 бр. НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В РЕФЕРИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ ПО ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС"

ДИРЕКЦИЯ "НАУКА" ПРИ МОМН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 – 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДИРЕКЦИЯ "НАУКА" ПРИ МОМН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 г.

Със Заповед на ръководителя на договарящия орган РД09-752/14.06.2011 г. дирекция "Наука" при МОМН стартира изпълнението на дейностите по проект по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 "Наука и бизнес" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основна цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на "триъгълника на знанието" – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати.

Специфичните дейности включват:

 • Подобряване на комуникацията "наука-бизнес" чрез създаване на контакти между секторите и реализиране на "борси" за научни идеи;
 • Популяризиране на научните резултати, разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки, представяне на успешно реализирани научни продукти за обществото и за бизнеса;
 • Повишаване квалификацията на учените, в т.ч. и на младите учени, за да отговорят на потребностите на пазара на труда и на търсенето на специалисти от страна на бизнеса.

Целева група по проекта са студенти, докторанти и изследователи във висши училища и научни организации.

Една от ключовите дейности, изпълнявани по проекта е оказване  подкрепа на докторанти, пост-докторанти и млади изследователи за едномесечни обучения в чужбина за работа с високотехнологични комплекси и продукти, като важна стъпка към изграждането на ново поколение учени, отговарящи на потребностите на бизнеса.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат подкрепени 200 млади хора.

На интернет страницата на МОМН и на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" ще бъде публикувана Методология за кандидатстване и избор на младите кандидати.

Резултатите от обученията ще са публични и ще бъдат оповестени най-малко 15 добри практики.

Тръжни процедури
Проект BG 051PO001-2.1.09, ОП "Развитие на човешките ресурси", "Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и Корпоративната социална отговорност&qu

Тръжни процедури

ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ 2015 г.

КРИБ ОТКРИВА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПМС 118

Публикувано на 15.06.2015 г.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ Гласът на българския бизнес обявява начало на тръжна процедура процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Популяризиране на работодателската инициативата на КРИБ Академия Икономика за мотивиране на младите хора за успешен старт и кариерно развитие в българските компании”,  по проект на КРИБ BG 051PO001-2.1.09/27.11.2009 г. по ОПРЧР.

Краен срок: 23.06.2015 г.  16.00 ч.

Процедурата се провежда във връзка с реализацията на проект на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България:  „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.1.09/27.11.2009 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Тръжна документация

Разяснения по документация за участие в процедура за „избор с публична покана” с предмет: “Популяризиране на работодателската инициативата на КРИБ Академия Икономика за мотивиране на младите хора за успешен старт и кариерно развитие в българските компании”,  по проект на КРИБ BG 051PO001-2.1.09/27.11.2009 г., по ОПРЧР.

КРИБ ОТКРИВА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПМС 118

Публикувано на 29.06.2015 г.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ Гласът на българския бизнес обявява начало на тръжна процедура  „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Разработване на комуникационна стратегия за повишаване на популярността и  разпознаваемостта на добрите бизнес-модели и практики на членовете на КРИБ”, по проект на КРИБ BG 051PO001-2.1.09/27.11.2009 г. по ОПРЧР.

Краен срок: 07.07.2015 г.  16.00 ч.

Процедурата се провежда във връзка с реализацията на проект на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България:  „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.1.09/27.11.2009 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Тръжна документация

КРИБ ОТКРИВА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПМС 118

Публикувано на 27.08.2015 г.

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България КРИБ Гласът на българския бизнес обявява начало на тръжна процедура  „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Провеждане на национална информационна кампания за повишаване на популярността и разпознаваемостта на добрите бизнес-модели и практики на членовете на КРИБ”, по проект на КРИБ BG 051PO001-2.1.09/27.11.2009 г., по ОПРЧР

Краен срок: 04.09.2015 г.  16.00 ч.

Процедурата се провежда във връзка с реализацията на проект на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България:  „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.1.09/27.11.2009 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Тръжна документация

ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ 2014 г.
ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ 2012 г.
ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ 2010 г.

КРИБ ОТКРИВА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПМС 55

03 март 2010 г.

КРИБ обявява процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор, с обект: „Отпечатване и размножаване на анализи, наръчници, материали за обучения, кръгли маси, форуми и други по проект на КРИБ №BG051PO001-2.1.09 „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики  за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и Корпоративната социална отговорност”, за периода 2009 -2013 г.” с пет обособени позиции.

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител
Пояснителен документ по чл. 15, ал.1 от ПМС 55

23 март 2010 г.

КРИБ  обявява процедури за определяне на изпълнител чрез открит избор:

 • „Осигуряване на публичност и визуализация на проект на КРИБ №BG051PO001-2.1.09  „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност” за периода 2010-2013 г.” с пет обособени позиции.
 • „Избор на изпълнители на външни услуги по проект „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност” с две обособени позиции.
 • „Осигуряване на зали, оборудвани с технически средства за провеждане на семинари и събития на национално и регионално ниво за периода 2010 – 2013 г. по проект на КРИБ № BG 051PO001-2.1.09 „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност.
 • „Доставка на материали и консумативи за периода 2010–2013г. по проект на КРИБ №BG051PO001-2.1.09  „Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и корпоративната социална отговорност” с две обособени позиции.


Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител 2
Пояснителен документ по чл. 15, ал.1 от ПМС 55 - 2
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител 3
Пояснителен документ по чл. 15, ал.1 от ПМС 55 - 3
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител 4
Пояснителен документ по чл. 15, ал.1 от ПМС 55 - 4
Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител 5
Пояснителен документ по чл. 15, ал.1 от ПМС 55 - 5

Проект на КРИБ “Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“ по процедура BG05М9ОР001-1.051 по ОПРЧР 2014-2020.

Пресконференция по Проект на КРИБ „Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“ по ОПРЧР 2014 – 2020 г.

Проектът цели да развие социалния капитал чрез подобряване на състоянието на работещите и работна среда

КРИБ проведе пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

"Разширяване и подобряване на демокрацията на работното място като предпоставка за хуманизиране на труда и работната среда - DIRECT II VS/2020/0101"

Проект „Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда“. Договор BG05M9OP001-1.128 - 0003 - С01

КРИБ проведе финална пресконференция по проект за разработване на нов модел за управление на човешките ресурси

Може да научите за проекта тук.

INGENIOUS – strengthening digital pedagogy skills and competencies Of educators

Повече за проекта може да научите тук.

Семинар на КРИБ „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“

На 12 май 2023 г. „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе семинар на тема: „Ускоряване на процеса на дигитализация на българската икономика и постигане на финансови и икономически ползи от този процес.“ Семинарът ще се проведе в София Тех Парк, зала The Venue от 13.00 ч.

В рамките на семинара ще бъдат представена европейската и национална рамка, които дефинират възможностите и поставените цели за дигитализация на предприятията в България. Акцент ще бъде поставен върху процеса по дигитализация и възможността за въвеждане на различни дигитални решения. В рамките на семинара ще бъде представена и разработената платформа за пилотно неформално обучение, като ще бъдат дадени практически насоки за ползването й.

Събитието се осъществява в изпълнение на проект: "Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда", финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128-0003-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

„Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе конференция на тема: „Ползите от дигитализация на процесите за българската икономика, добри практики“

В периода 17-18 май 2023 г. в хотел Рила, к.к. Боровец „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе конференция на тема: „Ползите от дигитализация на процесите за българската икономика, добри практики“.

В рамките на двудневната конференция ще бъдат представени ключови партньорства и възможности за цифрова трансформация на национално и европейско равнище, от които българските предприятия могат да се възползват. По време на конференцията ще бъде обърнато внимание на развитието на модели на социално партньорство и КТД съответни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси. Акцент ще бъде поставен върху представянето на практически инструменти за подкрепа на дигитализацията на българските предприятия.

Събитието се осъществява в изпълнение на проект: "Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда", финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128-0003-C01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

„Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе конференция на тема: „Механизми на преход към все по-дигитална икономика“

В периода 18-19 май 2023 г. в хотел Рила, к.к. Боровец „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе конференция на тема: „Механизми на преход към все по-дигитална икономика“.

В рамките на двудневната конференция ще бъдат представени стратегия и политики за повишаване на дигитализацията на предприятията, които са необходими на българските предприятия за постигане на все по-висока степен на дигитализация. По време на конференцията ще бъде обърнато внимание на развитието на модели на социално партньорство и КТД съответни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси. Акцент ще бъде поставен върху инструменти за оценка на дигиталната зрялост на българските предприятия.

Събитието се осъществява в изпълнение на проект: "Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда", финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128-0003-C01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.