02.12.2012

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КРИБ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕКСТОВЕ В ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

В продължение на Седмата годишна среща между правителството и бизнеса, проведена на 3 декември 2012 г. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България отново настоява за преразглеждане на приетите от Народното събрание текстове в Закона за насърчаване на инвестициите, Закона за чужденците в Република България и Закона за българското гражданство, с които се даваше възможност на физически  лица, които закупят недвижими имоти в Република България на обща стойност по-висока от 400 000 лева, да придобиват право на постоянно пребиваване, както и на приетите в последния момент изключително завишени количествени критерии за инвестиции от юридически лица, които не само не допринасят за разширяване на провежданите политики за насърчаване на инвестициите, но на практика премахват всички стимули, които можеха да превърнат страната ни в желана инвестиционна дестинация.

Тези стимули, които първоначално бяха залегнали в балансираните критерии, внесени от Министерски съвет и които бяха консултирани и съгласувани с нас, бяха насочени към създаване на заетост в страната, към раздвижване на стагниралия пазар на недвижими имоти и даваха възможност за консолидация на нови сектори в туризма. Предложените промени целяха стимулиране на чуждестранните инвеститори в условия на криза. Основното предложение се свеждаше до идеята чуждите граждани да получат право на постоянно пребиваване в страната въз основа на направената от тях инвестиция като мярка за подпомагане и преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната в условията на продължаваща криза. Приоритетно мярката беше насочена към общини, където безработицата е над средната за страната или средствата са вложени в сектора на високите технологии, като това бе пряко обвързано с поддържане на заетостта за определен период.

По време на Седмата годишна среща между правителството и бизнеса, подкрепа за запазване на предложените критерии по вносител Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България получи от зам. министър председателя и министър на финансите и от министъра на икономиката енергетиката и туризма.

Ние се обръщаме също така и към президента на Република България, с когото това наше искане бе обсъдено в рамките на форума, да използва всички възможни законови средства за даване на възможност на народното представителство за преосмисляне на политиките за насърчаване на инвестициите и тяхното нормативно прилагане.