19.06.2015

Декларация на национално представените работодателски организации относно повишението на цените на електроенергията от 1 юли 2015 г.

Въпреки активно изразяваната от нас позиция срещу планираното поскъпване на електроенергията от 01.07.2015 г. – между 13% и 20% за преобладаващата част от предприятията в България и настояването ни да се въведат европейските политики и най-добри практики в сектор „Енергетика“, към момента не получаваме аргументирани отговори на поставените от нас въпроси, в т.ч. относно:

 • истинските причини, довели до натрупани дисбаланси в сектора;
 • държавна помощ ли е наложеният ни модел за субсидиране на ВЕИ, високоефективните комбинирани производства и дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия (ДДИЕЕ);
 • защо размерът на фиксираната (съответно, регулираната от КЕВР) част от крайната цена на електроенергията в България е сред най-високите в Европа (само в Дания е по-висока, а спрямо останалите – между 2 и 8 пъти по-висока);
 • как са били подписани, съответно, преподписани дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия – абсурден е ръстът на добавки “невъзстановяеми разходи” – 188,8 % (от 3,38 лв./МВтч. на 9,76 лв./МВтч.). Няма яснота защо се увеличава размера на „невъзстановяемите разходи“ – въпреки твърденията за предоговорени условия по ДДЕИИ;
 • правомерни ли са получените преференции за ВЕИ – защо е заложен ръст добавки “зелена енергия” от 43,4% (от 11,1 лв./МВтч. на 15, 92 лв./МВтч.), след като се твърди от страна на КЕВР, че са предприети мерки за преглед на преференциалните цени и нормата на възвръщаемост в сектора;
 • високоефективно ли е производството на когенерациите – как е обосновано нарастването на добавки “високоефективно производство” с 135,5 % (от 3,83 лв./МВтч. на 9,02 лв./МВтч.);
 • какво обосновава наложените стойности на включени в ценовата част „Задължения към обществото” нови компоненти – 5,51 лв./МВтч. – защо КЕВР търси компенсиране на всички дефицити в НЕК в рамките на един регулаторен период;
 • защо в една пазарна икономика неприсъща част от социалната политика се прехвърля на гърба на предприятията и продължава политиката на кросово субсидиране на битови абонати за сметка на стопанските потребители, както при директното съпоставяне на ценовите нива (във всички европейски страни индустрията плаща между 2.5 и 4 пъти по-ниски цени) – факт е, че на регулиран пазар АЕЦ „Козлодуй“ участва с цени за енергия от 16,97 лв./МВтч. и 30лв./МВтч., което компенсира на свободен пазар с минимални цени на търговете от 72,80лв./Мвтч. и 73,20лв./МВтч. за ценовия период юли 2015 – юни 2016., така и чрез косвени методи, вкл. чрез изкупуване на електроенергията, произведена от топлофикационни дружества на значително по-висока от пазарната цена, както и субсидирано топлоподаване;
 • защо за малките и средни предприятия няма и сигнал за загриженост по отношение на влиянието от повишаване на цените на електроенергията;
 • къде е оценката на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско потребление;
 • защо продължава очевидно некадърното управление на държавните дружества в сектора – ограбвани чрез неефективен, но високоплатен труд (средна месечна издръжка – заплата и осигуровки на едно лице – над 3500лв.), чрез злоупотреби при доставките на услуги, материали, ДМА, чрез незаинтересованост от оптимизация на производствените процеси – резервите само в това отношение са за над 250 млн. лв. годишно;
 • защо износът на електроенергия чрез заинтересовани частни търговци е освободен от допълнителни тежести, а износът на електроенергия чрез българска продукция, произведена и създаваща допълнителни преки и непреки приходи в България е обременен с такива тежести – какви са приоритетите за България – износ на евтин ток за 770млн.лв. или износ на продукция за над 43млрд.лв.;
 • защо интересите на елитно малцинство от обществото се поставят над интересите на останалите стопански субекти в България – директно, а индиректно – чрез заетите работници и служители, както и всички вътрешни потребители и данъкоплатци – на практика огромната част от обществото ни.

Всъщност, вместо ясни, аргументирани и законово обосновани отговори получаваме демонстративен отказ от диалог и нежелание за реализация на каквито и да е реформи в сектора.

Настояваме да се продължи задълбочено аналитично обсъждане до края на годината и да се даде задоволителен отговор на поставените от нас въпроси, като според резултатите да се предприемат жизнено важни реформи.

Ето защо ние, всички работодателски организации в България, единодушно и категорично заявяваме, че не желаем повече да плащаме за кражбите, разхищенията и некадърността в българската енергетика!

Не приемаме увеличение на цените на електроенергията за предприятията!

С непремерени действия страната се тласка към мащабни макроикономически проблеми в т.ч. значителен спад в икономическата активност и рязко нарастване на безработицата дори в краткосрочен план.

Разсъдете, как при наличието на свръхпроизводство в сектора – минимален товар в системата от 2 656MВт и инсталирани мощности от 12 723MВт – продължава да се настоява за ръст на цените на електроенергията!

Декларираме, че нашите протестни действия ще продължат с масово спиране на производства в продължение на 1 час с начало 26-ти юни!

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ