02.04.2013

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ УЧАСТИЕТО ИМ В НСТС

С настоящата декларация представителните организации на работодателите на национално равнище заявяват, че прекратяват участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), поради възраженията им срещу приетите изменения и допълнения на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности – ЗПИЛЗВДД (сега Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частен сектор), публ. в ДВ, бр. 30/26.03.2013 г.:
С посочената законова промяна (чл. 2, ал. 1, т. 31 и § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПИЛЗВДД) в обсега на този нормативен акт се включват членовете на управителните и контролни органи на представителните организации на работодателите, които в срок до 14 дни от влизане на закона в сила се задължават да подадат до Сметната палата изискуемите от закона декларации.

I.                   Тази законова промяна е противоконституционна, поради следните аргументи:

1.                  Нарушена е законовата процедура при приемане на изменението. Вследствие на това Законът за изменение и допълнение на ЗПИЛЗВДД е предложен, обсъждан и гласуван по най-непрозрачния начин, което изначално създава съмнение, че законовата промяна има цели, продиктувани от важна обществена необходимост.

Парадоксален е фактът, че законът, който цели най-голяма прозрачност в гражданското общество се изменя и допълва по прикрит начин.

2.                  Посочената законова промяна е в нарушение на няколко конституционни норми.

·        Разпоредбата противоречи на чл. 32, ал. 1 от Конституцията на Р. България, тя представлява недопустима намеса в неприкосновения личен живот на гражданите, тъй като е прекомерна и необоснована мярка, надхвърляща целите на закона. Същността на тези цели е да направи публично имуществото и промените в него на лица, които получават бюджетни средства. Нито една национална работодателска организация, още по-малко членовете на нейните управителни и контролни органи не се издържат от бюджетни средства. Точно обратното – трудът на тези лица в организациите е безвъзмезден и няма никаква зависимост от публични средства.

Всеки закон, за да е конституционосъобразен, трябва да преследва и да може да постигне определена цел, съответстваща на конституционните ценности. Противоконституционен е безцелният закон, както и законът, който привидно иска да постигне реализацията на конституционна ценност, а всъщност е приет за постигане на друг противоконституционен резултат.

·        Допълнението в т. 31 от чл. 2, ал. 1 от Закона по своето съдържание и правни последици не постига целите по чл. 4, ал. 1 от Конституцията и противоречи на признаците на правовата държава – стабилност и предвидимост:

Даденото от членовете на управителните и контролни органи съгласие да работят като такива е заявено при условия, различни от настоящите, настъпили след промяната на ЗПИЛЗВДД.

·        Допълнението в т. 31 от чл. 2, ал. 1 от Закона нарушава принципа на равенството, като "общочовешка ценност" и изискването за справедливост (абз. 2 от  Преамбюла на Конституцията). Този принцип изисква еднакво и равно отношение към гражданите и другите правни субекти. "Равенството" като конституционен принцип, заявен в абз. 2 от Преамбюла на Конституцията е доразвит в нейния чл. 6, като "равенство пред закона" (ал. 2, изр. 1) и като забрана за въвеждане на ограничения и привилегии, основани на изчерпателно изброените признаци.

Разглежданата разпоредба дискриминационно определя много по-кратък (14-дневен срок от публикуване на законовото изменение) за деклариране на имуществото от членовете на управителните и контролни органи на националните работодателски организации, в сравнение с едномесечния срок – за останалите лица, които са в обхвата на този закон.

II.                Възраженията на членовете на управителните и контролни органи на националните работодателски организации срещу задължението им за деклариране и обявяване на тяхно имущество в никакъв случай не изключват (обратното – за пореден път категорично потвърждават) разбирането и поведението им за данъчна изрядност и стопанско поведение, съобразено с нормативната уредба.

1.                  Членовете на управителните и контролни органи считат, че с допълнението на Закона, с което данните за тяхното имущество се публикуват в интернет, се създават условия за натиск (върху тях и техните семейства), както политически така и криминален.

Реалните опасения на лицата, които управляват работодателските организациите са, че тези организации от партньор и естествен коректив на държавните институции могат да се превърнат в обект на рекет и спекулации.

2.                  Не е известен аналог на подобно нормативно решение в други европейски държави. Поради това националните работодателски организации считат, че с изменението на Закона е нарушен утвърденият европейски и социален модел на сътрудничество.

Въз основа на изложените аргументи представителните организации на работодателите на национално равнище заявяват, че прекратяват участието си в НСТС с незабавен ефект.

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ: ВАСИЛ ВЕЛЕВ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА: БОЖИДАР ДАНЕВ

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА: ЦВЕТАН СИМЕОНОВ

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ:  ОГНЯН ДОНЕВ

               
Настоящата декларация е връчена на председателя на НСТС преди заседанието на 02.04.2013 г.