08.09.2016

Доклад на КРИБ, АИКБ и БСК за установени нередности в представени от ССИ доказателства при признаването им за представителна на национално равнище организация на работодателите

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

ДО
Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ЧЛЕН НА НСТС

                                                       

ОТНОСНО: Установени нередности в представени от Съюз за стопанска инициатива (ССИ) доказателства по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ, при признаването им за представителна на национално равнище организация на работодателите, съгласно решение № 668 на МС от 11 август 2016 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСИНОВА,

Представителните на национално равнище организации на работодателите в България, водени от принципите на социалния диалог и най-добрите световни и европейски практики, както и от заявената от Председателя на Европейската комисия  г-н Юнкер необходимост социалните партньори да бъдат носител на ясен демократичен мандат, изготвиха настоящия анализ, на основа на предоставена от Министерство на труда и социалната политика информация (по реда на чл. 2, във връзка с чл. 25 и чл. 26 от Закона за достъп до обществена информация).

Направеният от нас анализ изясни и открои сериозни несъответствия с изискванията нормативната уредба в документите, представени от Съюза за стопанска инициатива, с които организацията е заявила искане за признаването й за представителна на национално равнище организация на работодателите (по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ) и за които беше сигнализирано на министъра на труда и социалната политика в хода на установяването на представителност (писма вх. № 61-185/18.07.2016 г., 61-201/22.07.2016 г., 61-211/02.08.2016 г., ДОИ01-221/12.08.2016 г.).

Посочените пороци будят основателно съмнение за качеството на ССИ като реален изразител на интересите на работодателите в България и поради това Ви призоваваме, след като се запознаете с анализа и извършите проверка за наличието на критериите за представителност по чл. 35 на Кодекса на труда, да упражните правомощията си по реда на чл. 36а от Кодекса на труда по отношение на ССИ.  

  1. По отношение на установяване на съответствието с критериите по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „б“ от КТ.

2. Налице е основателно съмнение дали ССИ отговаря на критерия по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ, тъй като видно от писмо на министъра на труда и социалната политика, изпратено на 06.07.2016 г. (по електронна поща), както в писмо изх. на ССИ № 107 от 11.07.2016 г. (вх. на МТСП № 61-181/11.07.2016 г.) Комисията за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, назначена със Заповед на министъра № РД01-364/13.06.2016 г. в представените от ССИ данни е констатирала:

  • Общ брой на заети по списъците – 143 952 лица;
  • Брой в дублираните с други организации – 96 456 лица;
  • Брой в недублираните – 46 496 лица.

Тази безспорна констатация показва, че ССИ не отговаря на критерия по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква „а“ от КТ, тъй като няма 50 000 работници и служители във всички членове на работодателската организация.

С горецитираното писмо ССИ са представили допълнителни пълномощни, с които целят да докажат, че отделни дублирани фирми са упълномощи само ССИ, с което твърдят, че общият брой на заетите в представените допълнителни пълномощни е 6 798 лица, респективно във всички членове на ССИ са заети общо 53 294 лица, формирани като механичен сбор от 46 496 (недублираните) плюс 6 798 от допълнително представените пълномощни (от дублираните).

Този механичен сбор и основателността му не са обследвани в хода на процедурата. Поради това и поради минималният количествен показател (надвишение с 3 294 лица, при стотици хиляди във всяка от представителните организации) и като вземаме предвид, че не са представени никакви доказателства за членство на недублираните работодатели в ССИ, настояваме за извършване на проверка на изискванията за представителност на основание 36а от КТ по отношение на ССИ.

За нас е налице основателно предположение, че значителна част от посочените в списъчния състав на ССИ недублирани работодатели не са членове на тази организация – нито пряко нито опосредствано. Последното дори  не съществува като възможност в приложения от ССИ техен актуален Устав (където няма предвидено отделен работодател да може да членува в ССИ чрез браншова/отраслова структура), поради което следва да бъде безсъмнено изключено. В хипотезата на единствено възможно пряко членствено правоотношение и в случай че се окаже, че включени в списъка на ССИ работодатели не са членове на тази организация, то броят на заетите ще е значително под минимално необходимите 50 000 работници служители.

С тези мотиви държим да бъде извършена проверка на изискванията за представителност на основание 36а от КТ по отношение на ССИ досежно установяване по безспорен начин на членския състав на тази организация, респективно броят на заетите работници и служители във всичките и членове, с оглед на изпълнението на критерия по чл. 35, ал. 1, т. 1, буква „б“ от КТ.

  1. По отношение на установяване на съответствието с критерия по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ.

От документите, представени от ССИ, с които се цели да се докаже, че е изпълнено изискването на чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ (да има организации на работодателите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с не по-малко от 5 на сто от осигурените по трудов договор лица във всяка икономическа дейност или 10 членове във всяка икономическа дейност) е видно, че:

1. Асоциация „Български пипер“ – отрасъл А, позиция № 01 – организацията не следва да се включва в списъка на ССИ, защото изрично и писмено е заявила до министъра на труда и социалната политика, че упълномощава единствено АИКБ да я включи в състава си, както да я представлява в социалния диалог и тристранното сътрудничество, като изрично оттегля всякакви права, дадени на други организации. В тази правно-фактическа обстановка Асоциация „Български пипер“ не може на никакво основание да се разглежда при установяване наличието на критериите по чл. 35 от Кодекса на труда (КТ) като част от състава на ССИ;

2. Национална асоциация на хмелопроизводителите отрасъл А, позиция № 01 – установени са следните пороци относно легитимността на организацията като браншова структура – само два от общо дванадесетте членове на асоциацията всъщност оперират в икономическата дейност, в която е класифицирано сдружението – 01 – Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности. Останалите имат различен предмет на дейност, като: три дружества – управление на недвижими имоти, две – производство на азотни съединения и торове и други две – дейност на питейни заведения. На посоченото основание тази организация не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

3. Сдружение "Българска асоциация земеделие и храни" – отрасъл С позиция № 10 – има само 1 фирма с този код, – единадесет  от общо тринадесетте членове на асоциацията всъщност не оперират в икономическата дейност, в която е класифицирано сдружението –– Производство на хранителни продукти и това е видно от посочените предмети на дейност на дружествата в регистър БУЛСТАТ. Те имат предмет на дейност като: пет дружества отглеждат едър рогат добитък, четири са комбинирани животновъдни и растениевъдни стопанства.. На това основание тази организация не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, и следователно дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

4. Асоциация на производителите,  вносителите и търговците на спиртни напитки – отрасъл С позиция № 11 Производство на напитки – няма фирми с този код (Винпром Пещера АД и Кока-кола Хеленик България са дали изрично пълномощно на КРИБ) (посочено в дейност 11 –, Десетте останали члена на асоциацията всъщност не оперират в икономическата дейност, в която е класифицирано сдружението, а в други дейности, както това е видно от посочените предмети на дейност на дружествата в регистър БУЛСТАТ, като например: шест дружества – търговия с напитки и една рекламна агенция. Има само двама производители на напитки. На това основание тази организация не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

5. Национална конфедерация на тютюнопроизводителите в България – организацията е посочена в дейност 11 – Производство на тютюн, а  всички нейни 14 членове оперират в друга икономическа дейност, различна от посочената – факт, установим при преглед на кодовете по КИД. Следователно организацията не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ; 

6. Национална асоциация на фирмите за изделия от дърво – отрасъл С позиция № 16 – учредена е в процеса на процедурата по преброяване. Само пет от единадесетте члена на сдружението имат предмет на дейност, съвпадащ с икономическата дейност, където то е класифицирано – 16 – Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене. Един от членовете се занимава с търговия на дребно с други хранителни стоки, а друг – с производство на експлозиви. Поради това сдружението не може да бъде признато за обединение на десет дружества, опериращи в един сектор, не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ; 

7. Браншова организация Дограма /БАД/ – отрасъл С позиция № 22 – има само 8 фирми с посочения код, следователно не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ; 

8. Асоциация на производителите на зелена енергия /АПЗЕ/ – отрасъл D позиция № 35 – има само 7 фирми с този код, следователно не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

9. Сдружение на строителния бизнес от Югоизточна България – отрасъл F позиция № 41 – само два от петнадесетте члена на сдружението имат предмет на дейност 41 – Строителство на сгради. Останалите се занимават с:  ремонт на мебели,  туроператорска дейност, предоставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде, търговия на едро, питейни заведения. Следователно организацията не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

10. Асоциация на фирмите по автотенекеджийство  – отрасъл G позиция № 45 – 12 фирми с този код, като e учредена  в процеса на процедурата по преброяване.

11. Сдружение зоо сила – отрасъл G позиция № 47 – 11 фирми с код 47, 2 фирми с код 75;

12. Собственици и предприемачи на търговски обекти – отрасъл G позиция № 47 – има повече от 10 фирми с този код;

13. Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи – отрасъл Н позиция № 49 – 10 фирми с този код;

14. Национално сдружение на българските превозвачи – отрасъл Н позиция № 49 –  59 от 66 фирми с КИД 49 са членове на КРИБ чрез БАСАТ, СМП, НСАПБ и СБАП, а 8 от тях са директни членове на КРИБ, дали й изрично пълномощно, следователно ССИ не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

15. Асоциация на малката авиация в България отрасъл Н позиция № 51  – само два от единадесетте члена на сдружението оперират в заявената икономическа дейност – 51 – Въздушен транспорт, а останалите извършват разнообразна дейност, като: счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации, търговия на дребно, питейни заведения, частна охранителна дейност. Следователно организацията не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ; 

16. Сапарева баня – 103 – Паничище – отрасъл I позиция № 55 – има само 5 фирми с посочения  код, следователно не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

17. Сдружение на работодателите, заети в сферата на общественото хранене – отрасъл I позиция № 56 – има 11 фирми с този код;

18. Национално занаятчийско сдружение „Народни художествени занаяти” – отрасъл J, позиция № 58, Издателска дейност – има само 1 фирма с посочения код. Останалите са в широк диапазон, като:  разкрояване и импрегниране на дървен материал, рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали, търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло, други персонални услуги, некласифицирани другаде, производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене, производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството, механично обработване на метал, издаване на вестници, дейности на застрахователни брокери и агенти, други информационни услуги, некласифицирани другаде. Основната част от тези дейности по никакъв начин не могат да се определят като „Издателска дейност“  и следователно организацията не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

19. Асоциация на фирмите за електронни услуги – отрасъл J, позиция № 63 ,Информационни услуги – има само 3 фирми с посочения код. Останалите извършват дейности по продажба на медийно време и място за реклама, като ресторанти и заведения за бързо обслужване и в сферата на образованието.  Като извод- организацията не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

20. Сдружение брокери на имоти – отрасъл L, позиция № 68 – повече от 10 фирми с този код;

21. Национална асоциация на фирмите за консултантски услуги – отрасъл M, позиция № 70 – има само 5 фирми с посочения код, следователно не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

22. Българска асоциация на акредитираните лаборатории за изпитвания и диагностика – отрасъл N, позиция № 71 – само два от десетте члена на сдружението оперират в посочената дейност. Останалите извършват широка гама от дейности, като: научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите, производство на лекарствени продукти, ветеринарномедицинска дейност, дейност на лекари специалисти, други спомагателни дейности в транспорта, търговия на дребно с месо и месни продукти, търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали, складиране и съхраняване на товари. Видно от разнообразния характер на дейностите на членовете, това сдружение не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;  

23. Селскостопанска асоциация за международни отношения – отрасъл M, позиция №74 –  няма нито една фирма с посочения код. Освен това, организацията представлява гражданско дружество, по смисъла на Закона за задълженията и договорите и не може да бъде приета като браншова работодателска организация. На тези две основания дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

24. Българска асоциация по ветеринарна кардиология /БАВК/ – отрасъл M, позиция № 75 – членовете са физически лица с номер на практика и следователно организацията не е организация на работодателите от тази икономическа дейност, респ. не може да бъде разглеждана като такава;

25. Асоциация на лицензираните информационни посредници /АЛИП/ – отрасъл N позиция № 78 – има само 2 фирми с този код, следователно не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ; 

26. Българска асоциация за селски и еко туризъм /БАСЕТ/ – отрасъл N, позиция № 79 – има само 1 фирма с този код, следователно асоциацията не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ; 

27. Съюз на фирмите за охрана и сигурност – отрасъл N, позиция № 80 –  има само 9 фирми с този код, следователно не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

28. Сдружение на българските каменоделци – отрасъл R, позиция № 91 –  няма фирми с този код, следователно сдружението не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ;

29. Българска Т-клас Федерация – посочено в отрасъл R, дейност 93 – Спортни и други дейности – няма нито една фирма с посочения код, следователно сдружението не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ; 

30. Национална занаятчийска камара,

31. Регионална Занаятчийска камара Габрово,

32. Регионална Занаятчийска камара Търговище,

33. Регионална Занаятчийска камара Хасково,

34. Регионална Занаятчийска камара Кърджали,

35. Асоциация за развъждане на порода Ил дьо Франс в България,

36. Асоциация за развъждане на породата Лакон в България – всичките посочени в отрасъл S, дейност 94 – Дейности на организации с нестопанска цел, не са в тази икономическа дейност. Освен това, тези сдружения не са съставени от работодатели, опериращи в посочената икономическа дейност, общо във всички посочени организации има само една фирма, която извършва такава дейност. Следователно сред всички организации посочени в дейност 94 няма нито една която да съответства на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма такава с 10 члена в посочената икономическа дейност, и като извод – дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ; 

37. Национален съюз на ключарите в България – отрасъл S, позиция № 96 – има само 7 фирми с този код, следователно организацията не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ; 

38. Национална овцевъдна асоциация  – посочена в отрасъл U, дейност 99 – Дейности на екстериториални организации и служби – няма нито една фирма в тази икономическа дейност. Освен това е сдружение на физически лица и не представлява работодатели. По този начин не е изпълнен критерият по чл. 35, ал. 1, т. 2 от КТ, предложение последно, тъй като няма 10 члена в посочената икономическа дейност, а дейността не може да се отчита като изпълнена от ССИ; 

ОБОБЩЕНИЕ:

ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ ССИ СПИСЪЦИ НА БРАНШОВИ/ОТРАСЛОВИ СТРУКТУРИ ЯСНО СЕ ВИЖДА, ЧЕ МАКСИМУМ В 5 (ПЕТ) ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ  СТРУКТУРИТЕ ОТГОВАРЯТ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИ МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ 23 (ДВАДЕСЕТ И ТРИ)

ИЗВОД:

ССИ НЕ ОТГОВАРЯ НА КРИТЕРИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ КТ, ТЪЙ КАТО НЯМА ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ С КОД ДО ВТОРИ ЗНАК ОТ КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, УТВЪРДЕНА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ.

Всичко изложено ни мотивира да настояваме за проверка на изискванията за представителност на ССИ, по реда на чл. 36а от Кодекса на труда, за стриктно спазване на приложимото законодателство и с убеждението, че това е единственият начин да се гарантира участието на реални изразители на интересите на работодателите, за постигане на нормален и адекватен социален диалог. Предвид убедителните доказателства за отсъствието на представителност на ССИ, ние, представителните на национално равнище организации на работодателите не приемаме ССИ за представителна и настояваме организацията да не бъде допускана до тристранния и двустранния диалог на национално равнище.
 

ПОДПИСАЛИ:

 

ЗА АИКБ                                                                                                                 

ВАСИЛ ВЕЛЕВ       /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ЗА БСК

БОЖИДАР ДАНЕВ                        /п/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ЗА КРИБ

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ       /п/

ПРЕДСЕДАТЕЛ