15.09.2016

Европейският минен бизнес форум привлече над 230 участника от 20 държави

Българската минерално-суровинна индустрия има потенциал за растеж и страната ни разполага с технологии и ресурси, които гарантират реализация на геоложкия потенциал и устойчивото развитие на добивния бранш. Четвъртото издание на Европейски минен бизнес форум очерта посоките за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия на България.

В четирите панела на форума, който се проведе на 14.09.2016 г. в София  взеха участие над 230 участници от 20 европейски и други държави, в това число водещи професионалисти от бранша, представители  на европейски и държавни институции, областни управители и кметове, учени, инвеститори, представители на бизнес и неправителствени организации,  медии.

Редицата презентации, които бяха направени по основните теми на форума, бяха проследени с голям интерес от участниците и породиха възможности за обмяна на опит и дискусии по време на форума и в свободните разговори между отделните панели.

Част от изводите и обобщенията, генерирани по време на Европейски минен бизнес форум, са:

1. Отбеляза се прогрес по отношение на разбирането в обществото за изключително важната роля и значение на минерално-суровинната индустрия, както за съвременния бит и съществуването на хората, така и за устойчивото развитие на нашата човешка цивилизация.

2. Откроени бяха много неизползвани все още възможности и голям потенциал за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия на България и други европейски държави.

3. Налице са многобройни примери и добри практики, че минерално-суровинната индустрия може да се развива здравословно-безопасно, екологосъобразно и в хармония с всички останали индустрии и социални дейности. С корпоративна-социална отговорност с дългосрочна добавена стойност.

4. Минерално-суровинната индустрия и останалите индустрии могат и по-активно да си взаимодействат помежду си за повишаване ефективността на производството, рециклирането, намаляването на отпадъците и превръщането им в суровини.

5. Необходимо е – на база динамиката на глобализацията и промените в световен мащаб и развитието на научно-техническите достижения – по-често да се актуализират националните и европейски стратегии и програми за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия с участието на всички заинтересовани страни.

6. За устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия от решаващо значение са редица фактори, за които са необходими обединени усилия на национално и европейско ниво като:

  • Създаване на необходимите условия  и интензификация на научните и научно-приложните разработки на национално и европейско ниво, свързани с повишаване на ефективността в проучването, добива и обогатяването на минерални суровини, а именно:
  • повишаване производителността и енергийната и ресурсна ефективност, намаляване на загубите при добива и увеличаване извличането при обогатяването, дълбочинно и пълно оползотворяване на наличните полезни компоненти в добиваните суровини и превръщането им в пазарни продукти и други.
  • В тази връзка една голяма възможност е пълноценното използване на европейските програми и особено „Хоризонт 2020“, Плана „Юнкер“, Програма LiFe Plus и др. както и партниране с Европейския институт за инвоации в суровините

Необходими промени:

  • Подобряване на нормативната уредба, свързана с устойчивото развитие на отрасъла и привличане на нужните инвестиции в него. Изследването нормативната рамка на добивната индустрия в Европейския съюз дава възможност да се вземат най-добрите практики за подобрение на правната рамка в България. По този начин ще се създадат условия за успешната реализация на стратегията за развитие на минерално-суровинната индустрия
  • Система от мерки за насърчаване инвеститорите по веригата на добавената стойност от индустриите след добивната – по възможност в териториална близост до добиваните минерални суровини.
  • Адекватна изпреварваща комуникационна стратегия на ангажираните в отрасъла с всички заинтересовани от дейността му страни на основа открит, честен и системен диалог.