01.12.2023

Годишното общо събрание на КРИБ ще се проведе на 6 декември 2023 г.

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес, на основание чл. 20.2 от Устава, свиква общо събрание на членовете на организацията на 6 декември 2023 г. от 14.30 часа в гр. София,  „София Хотел Балкан“, при следния дневен ред: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на организацията през периода 01.01. – 31.12.2022 г.; 2. Финансов отчет за периода 01.01.-31.12.2022 г. и приемане на бюджет за 2023 г.; 3.Отчет на Контролния съвет за периода 01.01.-31.12.2022 г.; 4. Разни.

На основание чл. 21.2. от Устава на организацията при липса на кворум, общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от броя на явилите се членове.