11.07.2024

GRI пусна нова услуга, която ще подготви по-добре компаниите за отчитане на CSRD

Глобалната инициатива за отчитане (GRI) обяви стартирането на нова услуга за свързване GRI-ESRS, която има за цел да позволи на компаниите, отчитащи се съгласно нейните стандарти за разкриване на информация, да се приведат в съответствие с европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS), които са в основата на новата Директива на ЕС за корпоративно отчитане на устойчиво развитие (CSRD).

Стартирането на новата услуга следва потвърждението миналата година от GRI и EFRAG, че са постигнали високо ниво на оперативна съвместимост между ESRS и стандартите GRI. Организациите обявиха, че ще задълбочат сътрудничеството си при отчитането на устойчивостта и ще си сътрудничат в области, включително разработване и обучение на стандарти за отчитане, в допълнение към стартирането на GRI-ESRS индекс за оперативна съвместимост, нов инструмент, който очертава как изискванията за разкриване и точките от данни в ESRS и Стандартите на GRI са свързани помежду си, предотвратявайки необходимостта от „двойно отчитане“ за предприятията, оповестяващи и при двете системи.

Съгласно новата услуга GRI ще разгледа индекса на съдържанието на GRI на отчитащата се компания и ще предостави обратна връзка за конкретни връзки между GRI и ESRS, включително обяснение на области, в които оповестяванията съвпадат или не.

GRI също така ще предостави обратна връзка относно тематичните области на ESRS, обхванати от оповестяванията на съществените теми на докладващата организация, и ще предостави предложения как да се структурира декларацията за устойчивост на ESRS, както и ще предостави списък на всички точки от данни на ESRS, които нямат връзки към стандартите на GRI.

GRI са едни от най-често приеманите глобални стандарти

Стандартите за отчитане на устойчивостта на GRI са едни от най-често приеманите глобални стандарти за отчитане на устойчивостта от компаниите, разработени, за да позволят последователно отчитане в компаниите и индустриите, осигурявайки по-ясна комуникация на заинтересованите страни по отношение на въпросите, свързани с устойчивостта.

GRI публикува основна актуализация на стандартите през 2021 г. и наскоро публикува нови предложени стандарти за докладване на изменението на климата и енергията, както и нов стандарт за докладване на биоразнообразието и стандарт за отчитане на устойчивостта на минния сектор. Стандартите на GRI са разработени от Съвета за глобални стандарти за устойчивост (GSSB).

ESRS, разработен от EFRAG и официално приет от Европейската комисия през 2023 г., определя правилата и изискванията за компаниите да докладват за свързаните с устойчивостта въздействия, възможности и рискове съгласно CSRD.

Директивата CSRD, която започна да се прилага за някои компании от началото на 2024 г., значително ще разшири броя на компаниите, от които се изисква да предоставят оповестявания за устойчивост до над 50 000 от около 12 000 в момента, и ще въведе по-подробни изисквания за докладване относно въздействията на компанията върху околната среда, човешките права и социалните стандарти и риска, свързан с устойчивостта.