24.08.2015

Изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя по принцип предложените промени, целящи привеждане на Наредбата за работното време, почивките и отпуските в съответствие с приетите промени в Кодекса на труда.

Като отчитаме, че по време на обсъждане на наредбата в Комисията по трудово законодателство голяма част от бележките ни бяха приети, оставаме на изразената по време на заседанието на Комисията позиция и не подкрепяме  предложеното изменение в параграф 4.

Считаме, че така предложеният текст на чл. 37а се явява в противоречие с чл. 173 КТ и специално с прогласения от него принцип при ползването на годишния платен отпуск от работниците и служителите. При отпадането на задължението да се изготвя график за ползването  на годишния платен отпуск , нелогично и разширявайки нормата на КТ, с Наредбата се предвижда задължение за работодателя да уведомява писмено всеки работник и служител за размера на платения годишен отпуск, полагащ му се за календарната година. По този начин в действителност подзаконовият нормативен акт възстановява задължението на работодателя да изготвя график на отпуските, доутежнено със задължението за писмено уведомяване, което да включва и справка за неползвания и отложен отпуск.

Това е неправомерно натоварване на работодателя извън рамките и смисъла на законовата разпоредба. Новата редакция на чл. 173, ал.1 КТ /ДВ,бр.54 от 2015г./ предвижда единствено ползването на отпуска да става с писмено разрешение от работодателя. А алинея 5-та на същия текст го задължава да разреши ползването на отпуска до края на календарната година с изключението за отложения отпуск.

Предвид горното, чл. 37а  от действащата наредба следва да бъде отменен, а не изменян.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор