27.06.2007

Корпоративната социална отговорност в "нова" Европа – предизвикателства и решения

КРИБ участва в специална конференция в Брюксел, на която ПРООН представи първото детайлно регионално проучване на готовността на частния сектор да се придържа към принципите на корпоративната социална отговорност (КСО) в осем страни от Източна Европа: България, Хърватия, Унгария, Литва, Македония, Полша, Словакия и Турция.
За да чуят и коментират резултатите от изследването в конференцията се включиха Владимир Шпидла, комисар по заетостта, социалните въпроси и равните възможности в ЕС, Кори Удовички, директор на Регионалното бюро на ПРООН за Европа и ОНД, Ричард Хоуит, докладчик на Европейския парламент по въпросите на КСО. Близо 150 участници от новите държави членки и кандидатки за членство в ЕС, от Европейската комисия и ЕС-15 обсъдиха ролята на бизнеса, правителствата и неправителствения сектор в нова Европа за насърчаване на КСО практики и политики. КРИБ беше представен от г-жа Ирина Йорданова, Директор Проекти, публични комуникации и КСО.
Прочуването в България беше извършено през март-април от Алфа Рисърч. В основните изводи и препоръки на експертния екип, работил по него се посочва, чена фирмено равнище Корпоративната социална отговорност (КСО) продължава да бъде ново понятие. По-малко от една пета от анкетираните фирми имат или очакват да получат един от стандартите в тази сфера. Присъствието на КСО може да се забележи най-вече в добивната, химическата и фармацевтичната промишленост. В останалите сектори като лека промишленост, услуги, финанси и т. н. КСО почти не съществува. Основните пречки пред по-нататъшното утвърждаване на КСО се коренят в бизнес културата, водена от краткосрочни съображения и предпочитание за неформални правила и процедури; в недостатъчната зрялост на фирмите и на пазара, която предполага и оскъдни финансови ресурси за практически действия; в липсата на достатъчно информация и експертни познания; в съществуването на някои погрешни представи, в които КСО се отъждествява с изпълнението на законовите задължения; в продължаващата несигурност на бизнес средата, която отклонява внимание и ресурси от по-дългосрочните бизнес подходи и политики.
Основните заключения на регионалния доклад "Базово проучване на социално отговорните практики в новите страни-членки и страни-кандидатки за Европейския съюз" са следните: Самият бизнес поема инициативата да прилага социално отговорни процеси и политики в дейността си; тези инициативи обикновено се предприемат от мултинационални фирми, които следват собствения си международен етичен кодекс и международно признати стандарти; влиянието на граждански и потребителски групи е все още ограничено, предвид недостатъчно развития неправителствен сектор. Изследването се базира на интервюта, проведени сред мениджъри от участващите страни. Четиридесет и осем процента от респондентите са представители на местния частен бизнес, 35 процента работят в мултинационални фирми и 17 процента – в държавни фирми.
Изследването и международната конференция са част от проекта за ускоряване на социално-отговорни бизнес практики в новите страни членки и кандидатки за членство в Европейския съюз, изпълняван от ПРООН, в който КРИБ участва като партньор. През септември и октомври ПРООН България ще представи на публични форуми регионалния и националния доклад, и ще организира семинари, в които европейски консултанти и фирми с утвърден опит в изследването и прилагането на КСО ще споделят с български партньори поуките и грешките от своята социално-отгворна бизнес дейност.
Интернет страница на проекта: http://www.acceleratingcsr.eu