07.03.2007

КРИБ организира конференция на тема: "Европейската екологична мрежа Натура 2000 – ролята на бизнеса"

На 7 март 2007 г. в Хотел Радисън Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България в сътрудничество с екологичната организация World Wild Fund /WWF/ проведе конференция на тема "Европейската екологична мрежа Натура 2000 – ролята на бизнеса". Интересът бе изключително голям – присъстваха повече от 70 представители на бизнеса и 30 журналисти.

Г-н Андреас Бекман, заместник-директор на Дунавско-Карпатската програма на WWF, бе основният говорител на събитието. Той представи опита на няколко страни-членки на ЕС, свързан с Натура 2000, като посочи, че много от настоящите практики на използване на земята ще продължат, тъй като са съвместими с опазването на местообитанията и видовете. Според г-н Бекман там където използването на земята има негативно влияние върху опазваните местообитания и видове, могат да се направят изменения без това да застраши продуктивността. Той поясни, че дейности, които благоприятстват опазването на природата могат да получат допълнително финансиране от фондовете за развитието на селските райони. Дейности като лов, риболов, туризъм и др. ще могат да се извършват, стига да се управлявани по начин, който гарантира устойчивост и не влияят негативно върху редките видове и местообитания или пречат на тяхното възстановяване. Той посъветва бизнеса, че е разумно да се създаде надеждна законна основа за всеки вид икономическа инвестиция или проект като се изберат окончателно зоните и като се използва предписаната методология за специфичната екооценка. Той посочи, че компенсации ще бъдат осигурени по линия на европейските фондове – Европейския фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарството, както и Структурните фондове.

Отговорни представители на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на земеделието и горите запознаха участниците в конференцията с възможностите за финансиране в рамките на Оперативна програма "Околна среда" и Националния стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2007 – 2013.