19.07.2022

КРИБ подкрепя исканията на Камарата на строителите за спешна индексация на договорите с публични възложители

Г-Н МИРОСЛАВ ИВАНОВ
И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  В ОСТАВКА

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ В ОСТАВКА

Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
ЗАМ.МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
И МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО В ОСТАВКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОДПОДИН КАРАДЖОВ,

Във връзка с получено писмо от Камара на строителите в България, колективен член на КРИБ, относно продължаващата липса на индексация по договорите с публични възложители и породените от това затруднения в изпълнението на обществените поръчки, КРИБ изразява своята подкрепа към исканията на браншовата организация за незабавно намиране на решение на този толкова сериозен проблем.

Някои от обектите, изпълняващи се в момента, са възложени или са проведени търгове за тях преди години на цени, които са нереалистични в сегашната икономическа обстановка и поставят компаниите от сектор „Строителство“ и всички участници в строително-инвестиционния процес пред невъзможността за реализирането им.

Повдигнатите в писмото теми бяха засегнати и на проведена през м. май среща на ръководството на КРИБ с министър-председателя Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев и министъра на енергетиката Александър Николов. На тази среща обсъдихме с Вас и постигнахме  съгласие за приемане на законодателни промени, целящи определяне на механизъм за индексиране на договорите с публични средства и ускоряване на стартиралите разплащания с пътностроителните компании по вече изпълнени договори.

За съжаление към настоящия момент тези поети от страна на правителството ангажименти  към сектор „Строителство“ не са изпълнени.

По данни на Камара на строителите в България, която е колективен член на КРИБ, в резултат на растящата инфлация и повишените цени на строителни материали, енергия, горива и труд все повече строителни компании изпадат във финансови затруднения и невъзможност да изпълнят възложените им обекти. Това създава сериозен проблем за сектора и неговото оцеляване.

Липсата на индексация на договорите при непредвидимостта на инфлационните процеси, увеличените разходи за труд, горива, енергия и затрудненията в доставката на суровини и материали, породени и от военните действия в Украйна, застрашават изпълнението на огромен брой обекти с европейско и национално финансиране.

Нереализирането на проекти по оперативните програми ще доведе до допълнителни загуби на средства за страната и за обществото като цяло.

Считаме, че липсата на адекватни решения от страна на правителството ще доведе до тежки последствия за икономиката – както до фалити на компаниите и свиване на дейността на бранша като цяло, така и до натоварване на социалната система чрез генериране на допълнителна безработица.

Подкрепяме искането на Камарата на строителите в България за провеждане на спешни срещи с Вас в качеството Ви на представители на законодателната и изпълнителната власт и предприемането на действия по приемане на справедлив механизъм (методика) за индексиране на текущите договори за изпълнение на строително-монтажни работи и разплащане на държавата и общините по всички изпълнени проекти .

Изразяваме нашето притеснение като представители на бизнеса, че липсата на спешни действия от страна на държавата ще постави под въпрос и изпълнението на част от заложените дейности по Плана за възстановяване и устойчивост.

Апелираме за отговорно отношение и незабавни решения от страна на законодателната и изпълнителна власт за сектор „Строителство“, който е един от структуроопределящите сектори в икономиката на страната, осигуряващ между 12-14% от БВП за последните години.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор и член на УС