26.01.2024

КРИБ проведе среща с министъра на околната среда и водите

Представители на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и ESG Комитета към КРИБ проведоха среща с Юлиян Попов, министър на околната среда и водите.

От страна на КРИБ участие в срещата взеха Любомир Пейновски, член на Управителния съвет на КРИБ, председател на Сдружение Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство (ЕЦИХ) към Камарата на строителите в България и председател на Борда на директорите на Клийнтех България, Боян Томов, председател на ESG Комитета към УС на КРИБ, управител на Бранд Медия България и собственик на първата в България платформа за екологичното, социално и корпоративното управление ESGnews.bg, Марияна Хамънова, заместник-председател на ESG Комитета и изпълнителен директор на Клийнтех България, Камелия Славейкова, заместник-председател на ESG Комитета и председател на Борда на директорите на Шел България и София Касидова, заместник-председател на ESG комитета и началник управление „Стратегическо развитие и зелени политики“ на ББР.

Любомир Пейновски подчерта, че като най-голямата национално представителна работодателска организация в страната КРИБ е активно ангажирана с високите ESG стандарти и много от компаниите членове на КРИБ вече ги прилагат в своята дейност. Влизането в сила на Директивата по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта обаче поставя много въпросителни пред бизнеса. Именно това бе предпоставката КРИБ да потърси активно взаимодействие с Министерството на околната среда и водите в качеството му на институцията, която провежда политиките в областта на опазването на околната среда и прилагането на екологичните стандарти.

Боян Томов подчерта, че в ESG Комитета към УС на КРИБ вече са се включили над 70 компании и продължават да се включват още членове на КРИБ, повечето от които са публични компании. Големите международни компании са добре подготвени, но много сериозен проблем за бизнеса е, че от страна на държавата няма междуведомствен орган, който да координира държавната политика по отношение на ESG стандартите и да е в помощ на индустрията. Отчитането на компаниите по отношение на устойчивостта е предизвикателство, особено по веригата на доставките.

Камелия Славейкова посочи, че за бизнеса е важно в диалога с държавата да бъдат включени и други министерства, тъй като ESG политиките включват освен екологични, и социални въпроси, както и въпроси, свързани с икономическата активност и конкурентоспособността на предприятията.

София Касидова изрази нуждата от яснота относно приетите национални климатични цели и намаление на въглеродни емисии, така че да има яснота при оценяването на инвестиционните предложения по отношение на устойчивостта на проектите и съответствието им с европейската Таксономия, особено за големите и дългосрочни инфраструктурни проекти.

Министър Юлиян Попов открои няколко важни за бизнеса пункта, по които министерството работи, а именно: намаляването на процедурните тежести и сроковете за издаване на разрешителни и извършване на екологична оценка с цел облекчаване на инвестиционния процес; емисионните политики и предстоящото въвеждане на търговия с емисии за транспорта и сградите; подготовката на първа версия на климатичен закон, за което ведомството ще се обърне за подкрепа към индустрията, тъй като намерението е да се постигне оптимално ниво на предвидимост за бизнеса в дългосрочен план, а не той да бъде натоварен с допълнителни тежести.

Министър Попов и неговият екип се съгласиха, че новите изисквания към компаниите за докладване по Директивата за устойчивост са изключително обширни, което предполага задълбоченото им обследване, и по-конкретно на тези, свързани с критериите за оценка на климатичните рискове съответно с европейската Таксономия и принципа DNSH, а впоследствие и публикуване на емисионните фактори, което би улеснило компаниите в изготвянето на техните доклади.

В заключение министър Попов пое ангажимент да откликва винаги, когато КРИБ има нужда от съдействие по отношение на екологичните изисквания в ESG стандартите и тяхното отчитане. Той подчерта, че от своя страна ще разчита на сътрудничеството на КРИБ при планирането на един унифициран подход и процес в полза на компаниите, финансовите институции и одиторите.