15.03.2018

КРИБ свиква годишно Общо събрание на 11 април т.г.

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – „Гласът на българския бизнес” на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на КРИБ на 11 април 2018 г. в гр. София, в хотел „Маринела“, зала „София Гранд”, от  16:30 часа. Събранието ще протече при следния Дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за периода 1 януари  –  31 декември 2017 г.;
2. Финансов отчет за периода  1 януари –  31 декември 2017 г. и приемане проект на бюджет за 2018 година;
3. Отчет на Контролния съвет за периода 1 януари –  31 декември 2017 година;
4. Промени в състава на Управителния и на Контролния съвет;
5. Разни

Регистрацията на делегатите ще започне в 15.30 ч. на обявената дата.
Поканата за Общото събрание е публикувана в бр.17 на „Държавен вестник” от 23.02.2018 г.