14.04.2016

БМГК проведе своето 25-то Общо събрание

  • БМГК одобри Бюджет и Насоки за дейността за периода април 2016 – април 2017 г.
  • Общото събрание гласува предоставяне на мандат на КРИБ за представителство в Националния съвет за тристранно сътрудничество на Република България..
  • Пред делегатите бе представен Европейския институт за иновации и технологии (ЕИИТ, EIT)

На 14 април 2016 г. се проведе 25-тото редовно Общо събрание на Българска минно-геоложка камара. Събитието се състоя в Бизнес-център „Земята и хората“ при наличие на кворум и при спазване на Устава на БМГК.

Общото събрание на БМГК одобри доклада за изпълнение на Бюджет и Насоки за 2015 г. на изпълнителния директор на Камарата инж. Иван Андреев. В своето изложение той посочи наситения с инициативи, проекти и срещи успешен период на отминалата 2015 г. Инж. Андреев направи кратък обзор на състоянието на БМГК и на бранша. Сред акцентите в него бяха намаляващата тенденция на загубените дни в резултат на трудови злополуки, повишаващата се производителност на бранша, както и стабилните нива на добив в отделните подотрасли.

БМГК за периода разви своята дейност фокусирайки усилия върху защитата на бранша и на отделни свои членове, както и за реализация на общи за сектора проекти като Браншова информационна система и внедряване по места на Модела за професионално дуално обучение.

За периода БМГК е привлякла 8 нови членове, както и раздялата с 9 компании, предимно от въгледобивния подотрасъл.

Сред основните тенденции и цели на БМГК за следващия период са повишаване на дейностите и развитие на добрите отношения и диалог на Камарата със всички свои заинтересовани страни – държава, членове, синдикати, национално-представителни организации, медии. Основен приоритет на БМГК е внедряване и развитие на Минната стратегия (приета през месец септември 2015 г.). Всичко това се случва на фона на намаляващите и колебаещите се цени на търгуваните на световните борси суровини.

Общото събрание единодушно гласува да предостави мандат на Конфедерацията на работодателите и индустриалците за представителство в Националния съвет за тристранно сътрудничество на Република България.

Акценти:

Общото събрание бе открито от заместник-председателите на БМГК проф. д.т.н. Николай Вълканов, председател на УС на „Минстрой-Холдинг“ АД и проф. д-р Любен Тотев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“.

Сред официалните гости бяха Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, проф. д-р Цоло Вутов, председател на НТС по Минно дело, геология и металургия, Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Димитър Бранков, заместник-председател на Българска стопанска камара – Гласът на българския бизнес, Станислав Станков, и.д. Дирекция „Природни ресурси и концесии“, Кшиштоф Кобацки, главен директор на Координационния център за Централна и Източна Европа на Европейския институт за иновации и технологии за минерално суровинната индустрия (European Institute of Innovation and Technology – Raw Materials).

В обръщението си към делегатите заместник-министър Станков отправи поздравления по повод 25-тата годишнина на БМГК, която е през настоящата година, както и по повод избирането на проф. д-р Любен Тотев за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.

„Както за мен лично, така и за ръководството на Министерството на енергетиката сътрудничеството и конструктивния диалог с професионалната общност е от ключово значение за успешното провеждане на политиките в областта на минната индустрия и за устойчивото развитие на бранша.“ – подчерта заместник-министър Станков.

В приветствието си към членовете на БМГК председателят на КРИБ г-н Кирил Домусчиев посочи общите проекти и каузи, които двете организации са осъществили до момента. Сред тях са популяризиране на модела за професионално дуално образование, метод за оценка и развитие на конкурентоспособността на страната, както и Националната кампания за намаляване на т.нар. сива икономика „Бизнес на светло“.

„Вие винаги ще имате подкрепата на КРИБ за устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия. Знаем за Вашите основни проблеми, като борбата с незаконния добив, осигуряването на кадри, и ще се стремим заедно, с общи усилия да приложим нужните мерки за тяхното решаване“ – посочи г-н Домусчиев в експозето си.

От името на БСК отправи поздрави и благодарност за съвместната работа г-н Димитър Бранков, заместник-председател на БСК. „Минерално-суровинната индустрия е водещ бранш у нас, който трябва да получи нужното признание от обществото и да има подкрепа на държавата. БСК подкрепя усилията на БМГК за развитие на своите членове в стремежите им към устойчивост, запазване на пазарни дялове и осигуряване на работни места“ – каза г-н Бранков.

Представяне на Европейския институт за иновации и технологии за минерално-суровинната индустрия.

Преди началото на Общото събрание делегатите бяха запознати с целите и дейността на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИИТ, EIT) за минерално-суровинната индустрия. Тя бе представена от г-н Кшиштоф Кобацки, директор на Координационния център за Централна и Източна Европа.

ЕИИТ е орган на Европейския съюз от 2008 г. Целта му е да насърчи иновациите и предприемачеството в Европа като се стреми да преодолее нейните най-големи предизвикателства. По отношение на минерално-суровинната индустрия това е зависимостта от вноса на суровини, намаляващия местен добив и спада на конкурентоспособността на Европа.

Преодоляването на тези трудности би станал, ако Европа се фокусира върху стратегическите си предимства като образование, предприемачество, изследвания и технологии и бизнеса. На Стария континент има компании с дългогодишен опит и натрупани знания. Също така има и висши училища, които подготвят кадрите за минния бизнес и са отлично място за изследвания за тестване на иновации. Подобряването на координацията и взаимовръзката между бизнес и образование е сред ключовите за постигане на целите.

„ЕИИТ е най-големият досега създаван консорциум от представители на бизнеса и образованието в добивния сектор на Европа въобще. Ние се възприемаме като общност на знание и иновации. – посочи още г-н Кобацки – „Имаме партньорства в 22 страни от ЕС и нашият фокус е върху цялата верига на добавена стойност в сектора – от проучване до рекултивация на мини“.

Посещението на Кшиштоф Кобацки бе по покана на председателя на БМГК проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Повод на визитата бе взаимният интерес за проучване на възможностите за изграждане на партньорство между ЕИИТ и БМГК и отделни нейни членове.

За Българска минно-геоложка камара

Българска минно-геоложка камара е учредена на 09.08.1991 г. от 18 търговски дружества. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват висока представителност в 8 подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

Мисията на БМГК е да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие и етичните норми и стремейки се към основната си визия.

За дългосрочно развитие като национално представителната браншова организация на работодателите със значим принос за подобряване на бизнес условията за развитие на отрасъла и социално- икономическия просперитет на страната.

Девизът на БМГК е: „Силни заедно!“