22.08.2016

НПРО призовават браншовите организации да не участват в преговорите за определяне на МОД за 2017

"Glava6"

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИТЕ
РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТНОСНО: Преустановяване на преговорите и административното определяне на
минималните осигурителни доходи (МОД) за 2017 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Както Ви информирахме на 27.07.2016 г., национално представителните работодателски организации (НПРО) отправиха предложение за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности. Единодушно бе деклариран и категоричен отказ от участие в преговори за МОД за 2017 г. до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минималната работна заплата в България.

Междувременно, на 19.08.2016 г. беше изпратено указание на МТСП за стартиране на договаряне на МОД за 2017 г. Посоченият прогнозен размер на минимална работна заплата от 460 лв. за 2017 г. не е съгласуван със социалните партньори, в съответствие с изискванията на Кодекса на труда и неколкократно отправените искания на НПРО.

В тази връзка и с оглед на отправени запитвания, с настоящото предлагаме да бъдат проведени съответни обсъждания на Вашите ръководни органи за приемане на решение за отказ от участие в преговори на браншово ниво за определянето на МОД за 2017 г. до приемане от социалните партньори и държавата на консенсусен модел за определяне на минималната работна заплата.

Припомняме отново, че:

  1.  НПРО декларираха многократно подкрепа на колективното трудово договаряне на фирмено и браншово ниво по условията и заплащането на труда с валидност за представените страни.
  2. В годините след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г. административно определяните прагове на МОД се разминават драстично с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените.
  3. НПРО многократно са заявявали, че този подход увеличава сивия сектор и ограничава заетостта в отделни региони, сектори, предприятия и на уязвими социални групи с ниска квалификация. Тези аргументи са представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд.
  4. Подобни механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС.
  5. В ход е увеличаване на ставките на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО, независимо от първоначално заявените намерения за отказ от увеличаване на данъчно осигурителната тежест.
  6. По предложение и под натиск на синдикалните организации, в Наказателния кодекс бяха приети текстове за наказателно преследване само на осигурителите за отклоняване от осигурителни задължения в значителни размери, което обезсмисля определянето на прагове за МОД.

Като изразяваме очакване за разбиране и категорична подкрепа на тези позиции, молим да ни информирате своевременно, в случай че вземете решение за участие в преговорите по МОД за 2017 г.

С УВАЖЕНИЕ,

ЗА АИКБ – ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗА БСК – БОЖИДАР ДАНЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ЗА БТПП – ЦВЕТАН СИМЕОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ЗА КРИБ – КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ