22.11.2012

Общото събрание на членовете на КРИБ ще се проведе на 22 ноември 2012 г.

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – "Гласът на българския бизнес" на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на КРИБ на 22ноември 2012 г., от 16.30 ч. в гр. София, Национален дворец на културата, зала 8.

Събранието ще протече при следния Дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на КРИБ за периода октомври 2011 – октомври 2012г.;

2. Финансов отчет на сдружението за периода октомври 2011– октомври 2012г. и одобряване на проектобюджет на КРИБ за 2013г.;

3. Отчет на Контролния съвет на сдружението за периода октомври 2011 – октомври 2012г.;

4. Промени в Устава на сдружението;

5. Промени в състава на Управителния и на Контролния съвет;

6. Разни.

Регистрацията на явилите се делегати ще започне в 15.30 ч. на обявената дата. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе от 17.30 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Поканата за Общото събрание е поставена на видно място в офиса на КРИБ на ул. "Хан Аспарух" №8 и е публикувана в бр.73 на "Държавен вестник" от 25.09.2012 г. Писмените материали по дневния ред и бланка за номиниране на членове на УС ще бъдат изпратени по електронна поща допълнително.

Очакваме Вашите потвърждения на тел. 981 91 69, 981 95 64 и е-mail: office@ceibg.bg.