02.03.2017

Общото събрание на КРИБ е на 21 март 2017

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – „Гласът на българския бизнес” на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на КРИБ на 21 март 2017 г. в гр. София, в хотел „Маринела“ /бивш „Кемпински“/, от  16:30 часа.

Събранието ще протече при следния Дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на сдружението за периода м. януари 2016 – м. декември 2016г.;
  2. Финансов отчет за периода м. януари 2016 – м. декември 2016г. и приемане проект на бюджет за 2017г.;
  3. Отчет на Контролния съвет за периода м. януари 2016 – м. декември 2016г.;
  4. Промени в състава на Управителния и на Контролния съвет;
  5. Разни.

Регистрацията на делегатите ще започне в 15.30 ч. на обявената дата. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Поканата за Общото събрание е поставена на видно място в офиса на КРИБ на ул. “Хан Аспарух” №8 и е публикувана в бр.13 на „Държавен вестник” от 07.02.2017 г.