21.09.2020

Общото събрание на КРИБ е насрочено за 22 октомври т.г.

Управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ – Гласът на българския бизнес, на основание чл. 20.2 от Устава на организацията, свиква общо събрание на членовете на 22 октомври 2020 г., от 15.30 часа, в София Хотел Балкан, при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността на организацията за периода м. януари 2019 г. – м. декември 2019 г.;
  2. Финансов отчет на организацията за периода м. януари 2019 г. – м. декември 2019 г. и одобряване проект на бюджет за 2020 г.;
  3. Отчет на Контролния съвет на организацията за периода м. януари 2019 г. – м. декември 2019 г.;
  4. Разни.

На основание чл. 21.2 от Устава на организацията, при липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от броя на явилите се членове.