24.04.2015

Позиция на КРИБ, относно дискутираните предложения в междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед Р-7 от 9.01.15 г.

Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА РАБОТНА ГРУПА

ОТНОСНО: дискутираните предложения в междуведомствена работна група (МРГ), създадена със Заповед Р-7 от 9.01.15 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

КРИБ одобрява подходите и методиките за определяне на таксата за битови отпадъци на база принципа „замърсителят плаща“. Считаме, че приемането на принципа “замърсителя плаща” ще доведе, както до намаляване на лицата, които неправомерно избягват заплащането на подобна такса, което води и до намаляване на приходите, свързани с тази такса.

Подкрепяме идеята компонентите на таксата за поддържане на чистота (старо название „такса битови отпадъци“) да бъдат 3, както следва:

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Считаме, че основите за всеки от изброените компоненти трябва да се определят по отделно, за да може да се повиши прозрачността при определяне на тази такса, което като резултат би довело до елиминиране на вроденото недоверие от страна на гражданите и бизнеса. По този начин ще се постигне по-висока яснота по отношение на причините за заплащане на таксата и ще се приложи реално принципът „замърсителя плаща“. Основите измежду които съответния собственик/ползвател да има право да избира принципно са три, а разпределени по компоненти на таксата за поддържане на чистотата да бъдат разпределени, както следва:

А. Основи за компонентата „събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране“ :

– брой ползватели на услугата в имота, като броят на ползвателите на имота се декларира от неговия собственик/ползвател и:

  • индивидуалната дължима сума на ползвател се определя, като разхода на общината за всеки един от 3-те компонента на таксата, за който е избрана тази основа, се разделя на общия брой ползватели
  • таксата битови отпадъци за имотите, за които са декларирани броя на ползвателите, се определя, като индивидуалната дължима сума от ползвател се умножи по броя на декларираните ползватели;

– количеството битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци;

Б. Основи за компонентата „третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации“ :

– брой ползватели на услугата в имота, като броя на ползвателите на имота се декларира от неговия собственик/ползвател и:

  • индивидуалната дължима сума на ползвател се определя, като разходът на общината за всеки един от 3-те компонента на таксата, за който е избрана тази основа, се разделя на общия брой ползватели
  • таксата битови отпадъци за имотите, за които са декларирани броя на ползвателите, се определя, като индивидуалната дължима сума от ползвател се умножи по броя на декларираните ползватели;

– количеството битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци;

С. Основи за компонентата „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места“ :

– брой ползватели на услугата в имота, като броя на ползвателите на имота се декларира от неговия собственик/ползвател и:

  • индивидуалната дължима сума на ползвател се определя, като разходът на общината за всеки един от 3-те компонента на таксата, за който е избрана тази основа, се разделя на общия брой ползватели
  • таксата битови отпадъци за имотите, за които са декларирани броя на ползвателите, се определя, като индивидуалната дължима сума от ползвател се умножи по броя на декларираните ползватели;

Забележка: Считаме, че основата „индивидуално измерен количество битови отпадъци за имот“ може много трудно да се приложи към ползвател за имотите на физическите лица. Разбирането ни е, че това едва ли не означава камиона който събира отпадъците да е снабден със средство за измерване и всеки път да измерва всяко количество отпадъци, които генерира и в края на годината да направи една справка за всеки имот колко отпадък е генерирал, за да може през следващата година да му начислят приблизително същото прогнозно количество, което на практика не може да се осъществи. Това е също невъзможно за предприятия , които се обслужват с контейнерите тип „бобър“ (1 куб. м.), тъй-като един камион събира съдържанието на 20 такива контейнера.

КРИБ представя няколко принципни предложения, които да се обсъдят в работната група, както следва:

1. Да се посочи правна дефиниция в мерни единици на термина „количество битови отпадъци“

2. Да се направи оценка на МРГ относно въздействието на обсъжданите промени в различни общини, съгласно петте категории, посочени в Единния класификатор на административните и административно-териториалните единици, респективно да се прецени как ще се отрази на бизнеса и на гражданите въвеждането на тези промени.

3. Собственика/ползвателя да има избор, всяка година, да определя различни видови основи, които да се прилагат към 3-те отделни компонента на таксата за поддържане на чистота.

4. Да се даде възможност за освобождаване от първите две компоненти за имоти, в които са разположение съоръжения на енергийната техническа инфраструктура, при чиято експлоатация не се генерират битови отпадъци и предприятията оператори на тези съоръжения са декларирали това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в община па местонахождение на имота.

4а. Да се даде възможност за освобождаване от първите две компоненти за имоти за които предприятията собственици използват лицензирани фирми за обслужването на тези компоненти и предприятията са декларирали това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота.

5. Да се освобождава автоматично имотите (а не чрез изрично деклариране), които попадат в териториалните граници за които не се предоставят услугите по „такса за поддържане на чистотата“.

6. Да има предвидени стимули при:

  • разделно събиране, вкл. алтернативен подход, което да действа мотивиционно, пр. чрез закупуването на торби с определена вместимост;
  • при направена инвестиция в съответната община в съоръжения и инсталации за обезвреждане, депониране и цялостно третиране/управление на битовите отпадъци

6. Да няма право Общинския съвет да избира каква основа и/или метод да прилага към конкретен имот.

7. По-широко обсъждане на промените със засегнатите страни, вкл. различни общини и големи производствени предприятия.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор