27.01.2023

Писмо на АОБР относно Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането

ДО
Г-Н МАРТИН ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИИ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането № 48-202-01-42 внесен от Министерския съвет на 12 декември 2022 г., приет от НС на първо гласуване на 18 януари 2023 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ принципно подкрепя приетия на първо четене в пленарната зала законопроект. АОБР споделя мотивите на вносителя относно необходимостта от въвеждане на по-засилени гаранции за функционирането на системата „Зелена карта“ в България, както и прецизирането на правомощията на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи /НББАЗ/. Предлаганата засилена регулаторна рамка е необходима с оглед поетите ангажименти на страната ни след присъединяването към ERM II и впоследствие към еврозоната.

Предложеният законопроект се базира в голяма степен на изработения от КФН анализ на най-добрите практики и националната правна уредба в държавите членки на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ във връзка със системата „Зелена карта“.

В резултат на извършения сравнителноправен анализ са констатирани слабости в дейността на НББАЗ и на отделни български застрахователи при изпълнение на задълженията им в системата „Зелена карта“.

Проблемите възникват от това, че отделни български застрахователи оспорват основателността на исканията за възстановяване на платени обезщетения от кореспонденти и национални бюра в други държави членки поради твърдени несъответствия в документацията и по този начин възпрепятстват функцията на бюрото да гарантира плащането в съответствие с изискванията на Вътрешните правила на Съвета на бюрата.

В този смисъл АОБР подкрепя предлаганото в законопроекта подобряване на нормативната уредба чрез предвиждането на допълнителни материалноправни основания за предприемане на действия в процеса на уреждането на претенции в системата „Зелена карта“.

Предлаганото създаване на кумулативно налични материалноправни предпоставки: 1) задължение за извършване на гаранционно плащане от страна на НББАЗ; 2) задължение за предявяване на регресни претенции към застрахователя и 3) изрично задължение за удовлетворяване на тези претенции за сметка на банковата гаранция, учредена и поддържана от застрахователя в полза на НББАЗ – урежда нормативно гаранционен механизъм за удовлетворяване на вземанията в системата „Зелена карта“. В същото време така създаденият механизъм гарантира правата на всички участници в този процес, включително НББАЗ и членуващите в него застрахователи, да реализират регресните си права по съдебен или извънсъдебен ред срещу лицата, които са се обогатили неоснователно в резултат на извършеното гаранционно плащане.

Приемането на предложеното допълнение в Кодекса за застраховането е в съответствие с намеренията на Република България за присъединяване към еврозоната и Решение № 656 на МС от 2020 г. за одобряване на Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването към ERM II.

АОБР намира за неоснователни направените предложения от народни представители между първо и второ четене, тъй като те фактически обезсмислят ефективността на предложения в законопроекта гаранционен механизъм.

С УВАЖЕНИЕ,

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
Председател на УС на БТПП
и председател на АОБР за 2023 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ