01.03.2013

По инициатива на КРИБ се въвежда Златен стандарт в НАП

По инициативана Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ и на Министерството на финансите от 1 март 2013 г. се въвежда Златен стандарт в Националната агенция по приходите. Това ще доведе до поощряване на коректните данъкоплатци.

Фирмите, които покриват златния стандарт, ще получават обратно надвнесения от тях данък върху добавената стойност в срок до 10 дни след подаване на искане за възстановяване. Това е едно от облекченията за коректните към държавата дружества, които съвестно спазват данъчното и осигурително законодателство.

Освен ускореното възстановяване на ДДС, дружествата, които покриват критериите за златен стандарт, ще получат и по-бързо обслужване в офисите на НАП в страната. Те ще бъдат проверявани по-рядко, ще се радват на персонално съдействие при получаване на методическа помощ при прилагане на законодателството. В допълнение на това, всички ревизии и проверки на "златните" клиенти на НАП ще се провеждат само на място в предприятието като това ще намали административната тежест, ще облекчи фирмите и ще съкрати техните разходи.

Експерти на НАП разработиха 12 ясни и публични критерии за покриване на изискванията на златния стандарт. Част от тях са: да имат регистрация по Закона за ДДС, която да не е прекъсвана; да осъществяват комуникация с НАП предимно по електронен път; да нямат влезли в сила наказателни постановления; да не са в несъстоятелност или ликвидация; да са на печалба през предходните три години; да липсват данни за рисково поведение и др. Условието е всяка фирма през всяка една от предходните три години да е подала най-малко четири искания за възстановяване на ДДС на обща стойност над 1,2 млн. лв. годишно.