11.07.2014

Посещение в София на експерти от Европейската космическа агенция

В свое писмо до КРИБ Министерството на икономиката и енергетиката информира, че на 19 август 2014 г. е била проведена работна среща между българска делегация, водена от г-жа Ирена Младенова, заместник-министър на икономиката и енергетиката и представители на Европейската космическа агенция (ЕКА). Срещата е била проведена в изпълнение на Решение на Министерски съвет за упълномощаване на министъра на икономиката и енергетиката на Р България за "водене на преговори и подписване на Споразумение между Република България и Европейската космическа агенция за европейска кооперираща страна при условие на последваща ратификация".

По време на проведената работна среща е било договорено през втората половина на месец октомври т.г. в София да се състои т.н. "техническа визита". Техническата визита ще бъде проведена като интервю, по време на което български предприятия и научни и изследователски организации ще имат възможността да представят пред експерти от Агенцията своите компетенции, опит и капацитет.

Членовете на КРИБ, които проявяват интерес към участие в интервюто на ЕКА, следва да попълнят въпросник и да го изпратят в Министерството на икономиката и енергетиката най-късно до 17 септември 2014 г. вкл. на следния имейл: ch.kovacheva@mee.government.bg

Въпросникът е достъпен на страницата на МИЕ: http://www.mi.government.bg/bg/themes/satrudnichestvo-mejdu-republika-balgariya-i-evropeiskata-kosmicheska-agenciya-1445-0.html

Графикът за интервюто на ЕКА с българските фирми и организации ще бъде обявен своевременно на официалната страница на Министерството на икономиката и енергетиката след съгласуване с Агенцията.

Присъединяването на България към дейността на Европейската космическа агенция ще даде възможност на българските предприятия и научноизследователски организации да участват в дейността на Агенцията. Програмите, изпълнявани от ЕКА, са свързани с реализация на проекти във високотехнологични отрасли на индустрията – електроника, информационни и комуникационни технологии, машиностроене и апаратостроене и др.

Повече информация за ЕКА може да бъде намерена на страницата на Агенцията: www.esa.int.