16.02.2015

Позиция КРИБ във връзка с оптимизиране на пенсионния модел в България

Изх. № 531-00-531

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

 

Във връзка с подновения дебат за оптимизиране на пенсионния модел в България и постигане на трайни решения за развитие на пенсионния модел, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България представя на Вашето внимание следните предложения:

Въвеждане на минимална възраст за пенсиониране /52 години/ на служителите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за МВР, Закона за съдебната власт и другите служители от специалните ведомства, като може да се приложи диференциран подход в зависимост от степента на сложност на положения труд.

Преглед на професиите включени в привилегированите групи лица за работещите в първа и втора категория труд и за ползващите права за ранно пенсиониране от чл.69 КСО и тяхната преоценка

Въвеждане на лична осигурителна вноска за държавните служители и за служителите от специалните ведомства

Рязко вдигане на възрастта за пенсиониране и осигурителния стаж при трета категория труд за двата пола до достигане на 65 г. /със стъпка 6 месеца за година/ и осигурителен стаж 37 г. за жените и 40 г. за мъжете

Вдигане на изискуемата възраст за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд в съответствие с нарастването на възрастта при трета категория труд до постигане разлика от 8 год. по-малко за първа категория и 3 год. по-малко за втора категория труд.

Цялостни промени в реда, организацията и контрола на системата при определяне и отпускане на пенсии за инвалидност

Преглед на досега издаваните свидетелства от ТЕЛК

Промяна на методиката и системата за издаване на свидетелства от ТЕЛК и включване на правоспособни и действащи лекари към момента на издаване на свидетелствата, експерти по трудова медицина, както и на социални работници. Акредитиране на медицински лаборатории единствено,, в които ще могат да се извършват изследвания за нуждите на ТЕЛК.

Предлагаме до следващия вторник съвместно с МЗ да подготвим проект на нова методика и система за издаване на свидетелства ТЕЛК

Разтоварване на системата от всички несвойствени плащания, като от фонд „Пенсии” да се изплащат само пенсиите за трудова дейност в техния действителен размер, всички други доплащания да се поемат от съответните институции на база подоходен тест

да се направи разграничение между пенсиите за трудов стаж и социалните пенсии, като социалните плащания се прехвърлят към социалното подпомагане, да ни се представи информация относно размера на социалните плащания

С уважение,

Евгений Иванов

Изп. директор