23.01.2019

Позиция-опровержение на БМГК по Закона за горивата

ДО
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

КОПИЕ ДО
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

АНДРЕЙ ДЕЛЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ

РАДОСВЕТ РАДЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

Относно: Предложение за редакции на Д О К Л А Д за законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019г., от ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА, Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,

На 21.01.2019 г. бе публикуван „Доклад от проведеното заседание на комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабанда“. Докладът е съставен от г-н Емил Димитров, в качеството му на председател на КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА.

След запознаване с Доклада, установихме, че в него неправилно е отразена позицията и становището на Българска минно-геоложка камара (БМГК), поради и което Ви молим да отразите и съобразите позицията ни както следва:

Българска минно-геоложка камара подкрепя предложението на Министерски съвет за отлагане влизането в сила на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, като мотивите за това са изложени в писмо на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) до Министъра на енергетиката и председател на Националния икономически съвет към Министерски съвет. Предвид на това подкрепяме и предложения законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, № 902-01-2, внесен от Министерски съвет на 10.01.2019г., за разглеждане в Комисията.

Според нас този законопроект, ще осигури възможност да се обмислят и отразят промени в закона, които да премахнат ненужната тежест от минно-добивния бранш, който сегашния закон въведе. В защита на тази позиция на проведеното заседание на комисията на 17.01.2019г. направих изказване, в което ясно и категорично заявих: „Този закон, в този му вид, пречи на нашата индустрия“ (отразено в централната емисия на БНТ на 17.01.2019г.).

Също така на заседанието се обяви и постигнато споразумение между Българската – минно-геоложка камара и Българската петролна и газова асоциация, което касае съгласие по отношение промяна на определени текстове, а именно на чл. 8, ал.2, т.3, чл. 24, ал.1 и чл. 25, ал. 2 и ал. 3 и пар. 4 от Закона.

Предвид на горното становище моля да бъдат внесени корекции в абзац три от доклада,  и същия да придоби следната редакция:

„По предложения законопроект мнения изказаха представители на КРИБ, Българската минно-геоложка камара, Българска петролна и газова асоциация и Българска стопанска камара. КРИБ и БМГК се обявиха в подкрепа законопроекта, а БПГА и БСК се обяви против неговото приемане.“

С уважение:

Д-Р ИНЖ. ИВАН МИТЕВ
Изпълнителен директор на БМГК