03.12.2014

Позиция относно запазването на Единния орган за управление на подземните богатства

ОТНОСНО: запазването на Единния орган за управление на подземните богатства

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ЕВРОПЕСКИТЕ ФОНДОВЕ

И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

По повод предстоящото разделяне на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и разпределянето на отделните ресори към съответните министерства, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България счита, че от изключителна важност е запазването на създадения и функциониращ от 1 март 2011 г. Единен орган за управление на подземните богатства в страната.

Със създаването на Единен орган за управление на подземните богатства се въведе утвърдената в повечето европейски държави управленска практика, както и критериите на европейската „Инициатива за суровините”. Направената структурна реформа превърна минната администрация в универсална институционална система, способна да осигури цялостно управление и контрол на дейността на сектора. Веведе се единен подход при определяне на държавната политика за разпореждане с подземните богатства, приложима за целия процес на търсене, проучване и експлоатация, както и за управление на технологичните процеси, като заедно с това бе въведен и принципът за управление на подземните богатства „на едно гише”.

Концентрирайки дейността на този орган на едно място /МИЕТ/ се осигури по-голяма прозрачност, ясни правила и намаляване времетраенето за отделните процедури и се способства за установяване на обща практика по провеждането на процедури и предоставяне на права. Само като потвърждение на това при създаването си Единният орган наследи над 1100 преписки за разрешения и концесии, като по всяка от тях бяха предприети конкретни действия и към края на 2012 г. бяха останали за провеждане само около 100 процедури за търг и конкурс.

В контекста на изложеното по-горе КРИБ счита, че мястото на Единния орган за управление на подземните богатства е в Министерство на икономиката. В случай, че този орган бъде преместен на друго място, би следвало целият екип, да бъде прехвърлен с него, за да се запази натрупаният административен капацитет.

С уважение,

Евгений Иванов

Изп. директор