27.02.2015

Позиция във връзка с незаконния добив на дървесина

Изх. № 563-00-563

Г-Н РУМЕН ХРИСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗАМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛУКАРСКИ,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя изразената позиция на Асоциацията на българските производители на дървесина, Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост и Българската технологична платформа на горския сектор.

Като организация представляваща бизнеса КРИБ подкрепя всички действия, насочени към въвеждане на строги правила и норми, гарантиращи както отглеждането на горите, така и законността на провежданите лесокултурни мероприятия в тях.

Отстоявайки тази позиция, ние считаме, че отсъствието на ефективни механизми за контрол и санкциониране на незаконния добив на дървесина лишава дървообработващата и мебелната промишленост от ритмично обезпечаване със суровина и води до спиране на производството, намаляване на производствения капацитет и понасяне на финансови загуби от страна на дървообработвателните компании.

Обърщаме се към Вас във връзка с продължаващата вече повече от месец дискусия относно стопанисването на горите в България и предстоящите промени в нормативната уредба с цел тяхното опазване и съхраняване.

Надяваме се подготвяният мораторум да помогне за структурирането и гарантирането на българските преработватели със суровина за продължителен период от време.

С уважение,

Евгений Иванов

Изп. директор