25.02.2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРИБ ЗА ОТПАДАНЕ НА ЧЛ.22, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Според настоящия Закон за акцизите и данъчните складове спиртът, използван като средство за почистване в производството на лекарствени продукти, не се смята за вложен или използван в производствен процес (чл.22, ал.7), което отнема възможността на лекарствените производители да възстановяват акциза, платен върху него.

Смятаме, че съществуването на подобно ограничение в българското законодателство е неоснователно и неаргументирано от икономическа и финансова гледна точка. По отношение на стоките за човешка употреба акцизът е инструмент, предназначен за използване спрямо тези от тях, които имат вредно за човешкия организъм действие (алкохолни напитки, цигари и др.под.) и неговата основна цел е насочена към ограничаване на употребата на такива видове стоки. Лекарствените продукти при никакви обстоятелства не могат да бъдат разглеждани като опасни за човешкото здраве стоки, което най-точно обяснява необходимостта от акцизно освобождаване (или възможност за възстановяване на акциз) на всички вещества, използвани в процеса на тяхното производство.

В подкрепа на изложената от нас теза бихе искали да отбележим и факта, че в Директива 2008/118/ЕО за общия режим за облагане с акциз не е предвидено препарати (в т.ч. и спирта за почистване), използвани в производството на лекарствени продукти да бъдат акцизно облагани. Надяваме се заедно с Вашия екип да преразгледаме текста на чл.22, ал.7 от Закона за акцизите и данъчните складове и от името на МФ да бъде внесено в МС предложение за неговото отпадане. Това не просто би облекчило фармацевтичните производители, които все повече биват товарени с различни видове плащания към държавата, но би било най-вече от полза за пациентите, защото стабилните цени на лекарствата са важни за тях, както впрочем и за здравната система в страната.

Целта ни като работодателнска организация, в която членува Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГ ФармА), както и редица фармацевтични производители е да работим за създаване на по-благоприятни условия за пациентите така, че те да могат да разширяват достъпа си до качествени, ефикасни, безопасни и достъпни лекарствени терапии.