23.03.2015

Позиция на КРИБ по предложение за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Предложение за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КИРИЛОВ,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се обръщаме към Вас в качеството Ви на председател на Комисията по правни въпроси, за да Ви сезираме за направена промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ, бр.38 от 2014 год., която новоприета норма, според ескпертното ни мнение, се въвежда с обратно действие, като административните санкции предвидени в чл.40а за непривеждането в съответствие с изискванията на чл.3, ал.7 влизат в сила от 1 май 2015 год.

В какво се състои казусът. Придобиването на земеделска земя от лицата по чл.3, ал.7 до момента на приемането на закона е било законно. То не е съставлявало нарушение. След направената промяна се получата така, че законът в някакъв смисъл придобива характера на закон с обратна сила, тъй като законът предвижда, че нарушение е не само придобиването, но и притежаването на земеделска земя и атакува тези, които законно са придобили земя.

Според нас обратното действие е фатално. С приемането на подобна норма се санкционират вече законно придобити права. Подобна норма може да обхваща бъдещи придобивания, но не и да санкционира вече придобити права.

Според нас този правен казус е изцяло от компетенцията на Комисията по правни въпроси. В тази връзка предлагаме на Вашето внимание следното конкретно предложение за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.17 от 1 Март 1991г.,………., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 7 Май 2014г., изм. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.)

  1. В началото на чл.3, ал.7, да се добави израза „След влизане в сила на този закон”, да отпадне израза „и да притежават” и действащия текст да започне с малка буква, т.е. ал.7 да придобие следната редакция

Чл. 3. (7): След влизане в сила на този закон не могат да придобиват  право на собственост върху земеделски земи:”

Мотиви:

По този начин се избягва недопустимото обратно действие на гражданския закон , не се отменят законно придобити права, не се нарушават законните очаквания на правните субекти от стабилността на търговския оборот.

Чл.14 ал.1 от Закона за нормативните актове изисква обратно действие на нормативните актове да се предоставя само по изключение и  то с изрична разпоредба. Такава изрична разпоредба в ЗСПЗЗ няма. По този начин въобще законодателят не е взел предвид и обсъдил интересите на собствениците, които законно не са придобили земеделска земя в един минал период. Обратното действие се извлича от мълчаливата принуда засегнатите собственици да се освободят от собствеността си до 1.5.2015г. /чл.40а от закона/.

Недопустимо е също да се налагат санкции на лица, придобили напълно законно вещни права преди влизане на закона в сила. И в този случай ЗНА предвижда в чл.14 ал.3, че „не може да се дава обратна сила на разпоредби, които предвиждат санкции…” Тази норма на закона е императивна и не може да се игнорира. Тази забрана важи както за наказателни, така и за административни санкции.

Законът следва да действа само занапред. В противен случай държавата ще бъде изправена пред голям брой дела пред европейските съдилища. Принуждаването на собствениците да прехвърлят имотите си в кратък срок ги поставя в неравноправно положение на пазара и е равностойно на национализация. Това ще доведе до отлив на инвеститори не само в борсовите публични дружества, а изобщо. Мярката ще има много негативно въздействие върху имиджа на България като инвестиционна дестинация, а също и по отношение на правната стабилност и правна предвидимост. Това ще задълбочи инвестиционното и правно недоверие към България.

Тук трябва да се има предвид и решението на КС №7 от 2001г. КС постановява, че правото на ползване може да се отчужди без съгласие на собственика, само при условията на Конституцията /чл.17/, при това срещу справедливо обезщетение. В случая с обратна сила принудително се преурежда едно вещно право. Нарушението на законодателя срещу Конституцията не е само в мълчаливото даване на обратна сила на един гражданскоправен закон, но и във факта, че дава нова уредба на законно възникнали вещни права-налага санкция върху тези вещни права, като така принуждава собствениците в кратък срок да се освободят от тях под заплахата от тази санкция. Освен че подобно задължително прехвърляне в кратък срок ощетява собствениците, то е напълно противоконституционно. Налагането пък на санкция, дори и когато е административна такава, за минало правомерно поведение е един правен абсурд, забранен от всички съвременни законодателства.

Цитираното по-горе решение визира защитата на правото на ползване. С още по-голяма сила аргументите на съда ще важат срещу законодателно преуреждане на вече възникналото право на собственост!

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор