03.02.2015

Предложение за промени в Закона за водите

Изх. № 512-00-512

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

 

Г-Н СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО

ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

ОТНОСНО: Предложения за промени в Закона за водите

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

С настоящото писмо изразяваме позицията си в подкрепа на инициативата на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, колективен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, за включване на допълнителни промени в обсъждания от правителството законопроект за изменение на Закона за водите.

За постигане на целите на законодателната инициатива, а именно отстраняване на несъответствия с правото на ЕС и интегриране на политиката по управление на води с тези на отраслите във водния сектор, считаме за повече от навременно и необходимо включването на допълнителни изменения, които да гарантират коректното транспониране и ефективното прилагане на европейското право и принципи в сектора бутилирани води.

Общо е разбирането ни с АПБНБ за спешната нужда от ревизия на законодателството, за отстраняване на пропуските и дефектите в действащата регулация, която доказано създава прецеденти на ефективни нарушения на правото на ЕС и възможности за бъдещо мултиплициране на несъответстващи практики.

Предлаганите от бизнеса промени са насочени към насърчаване на лоялната конкуренция, гарантиране на прозрачност и предвидимост, и прилагане принципите на върховенство на закона в процеса от предоставяне на достъп до ресурс до крайната фаза на предлагане на пазара на бутилирана вода. Те включват: въвеждане на принципа „едно находище – един бутилировач“, както за минералните, така и за изворните води; въвеждане на принципа „едно находище – едно търговско наименование“; въвеждане на липсващите правни определения за „находище на минерална вода“, и „находище на изворна вода“; въвеждане на ясен регламент за отстраняване на несъответстващи практики. Промените са гарант за унифицирано прилагане на законодателството и приемането им ще доведе най-малко до следните положителни резултати:

хармонизиране на националното законодателство и правилно прилагане на Директива 2009/54/ЕС във връзка с посочените принципи;

подобряване на бизнес средата чрез прозрачност, предвидимост и увеличена защита на инвестициите;

предотвратяване на нелоялна конкуренция сред дружествата за бутилиране и намаляване на корупционните практики;

увеличаване на инвестициите от съществуващи и от бъдещи инвеститори;

подкрепа за реализацията на потенциала и разширяване на пазарните позиции на българските бутилирани натурални води на националния европейския и световните пазари;

По повод публикувания в портала за обществени консултации проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите в подкрепа на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, предлагаме включване на допълнителни изменения в законопроекта.

Предлаганите текстове са пряко свързани с необходимостта от прецизно транспониране на европейското законодателство в областта на регулиране управлението на минералните и изворните води с питейни качества в натуралния им вид и осигуряване на интегрирането на политиката по водите и политиките в отраслите във водния сектор, какъвто е бутилирането на натурални води. Конкретните ни предложения се свеждат до следното:

В чл.47 се създават ал.ал 12, 13 и 14 със следното съдържание:

„(12) Забранява се пускането на пазара на натурална минерална вода, добивана от едно находище независимо от броя на естествените му извори или изкуствено изградени водоизточници, под повече от едно търговско наименование или без търговско наименование.

(13) Изискването по ал. 11 се прилага и при предоставяне на разрешителни за водовземане от подземни води по чл. 44, ал. 1 с цел бутилиране на изворна вода по смисъла на Закона за храните и наредбата по чл. 4б от него, като от едно и също находище на изворна вода не могат да се предоставят повече от едно разрешителни с цел бутилиране.

(14) Забранява се пускането на пазара на изворна вода, добивана от едно находище независимо от броя на естествените му извори или изкуствено изградени водоизточници, под повече от едно търговско наименование или без търговско наименование.“;

В чл.49, ал.2 се правят следните изменя:

„(2) Обществени интереси се нарушават и при производство и разпространение в търговската мрежа на бутилирани изворни и/или натурални минерални води, газирани или други напитки, в състава на които се включва изворна и/или минерална вода, без съответния сертификат, без правно основание и не по законоустановения ред, включително когато е в нарушение на принципите на чл. 47, ал. 11, ал.12, ал. 13 и ал.14.“;

Чл.56 и чл.102”а” се допълват и изменят така:

3.1. Създава се нова алинея 8 на чл. 56:

„(8) В допълнение към изискванията по ал.1 в разрешителното за водовземане с цел бутилиране и предлагане на пазара на изворна вода се посочва търговското наименование, под което ще се предлага изворната вода на пазара.:

3.2. В чл. 102а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) създава се нова т. 16:

„16. търговското наименование (търговската марка) под което ще се предлага на пазара бутилираната натурална минерална вода, в случаите когато водовземането е предназначено за бутилиране на натурална минерална вода по чл. 47, ал. 2 т.1.”

б) досегашната точка 16 става точка 17;

2. В ал. 7 се създава се т. 2а:

„2а. търговското наименование (търговската марка) под което ще се предлага натуралната минерална вода от находището, предмет на концесията – в случаите когато водовземането е предназначено за бутилиране на натурална минерална вода по чл. 47, ал. 2 т.1.“;

В допълнителните разпоредби в § 1, ал.1 се създават нови т. 96 и т.97 за въвеждане на дефиниции на понятията „находище на минерална вода“ и „находище на изворна вода“:

„т.96. „находище на минерална вода“ е подземно водно тяло с минерална вода и обхваща водата, която се появява на повърхността от извор, експлоатиран от една или повече естествени или получени чрез водовземни съоръжения точки на излизане на повърхността.

т.97. „находище на изворна вода“ е подземно водно тяло и обхваща водата, произхождаща от един или няколко водоносни хоризонта с пресни подземни води, добивана от едно или повече изкуствено изградени водовземни съоръжения, характеризираща се с определено състояние и оценена за подходяща за питейна употреба в нейното натурално състояние при спазването на изискванията на Закона за храните.”

В Преходни разпоредби се създаат нови параграфи:

„§ ….. (1) В срок от 30 дни след влизане в сила на този закон, органите, издали разрешителни за водовземане и бутилиране на изворна вода отменят разрешителните, които не са първи за съответното находище.

(2) Последиците от отмяната на разрешителните, посочени в ал. 1 се уреждат по общия ред.

§….. (1) Издадените до влизане в сила на закона разрешителни по чл. 47, ал. 13, които са първи за съответното находище остават в сила до изтичане на срока им.

(2) След изтичане на срока на разрешителните посочени в ал. 1, новите разрешителни се издават на титуляра на разрешението, чийто срок е изтекъл в случай, че за срока на първоначалното разрешително не са установени по надлежния ред съществени нарушения на условията на първоначалното разрешителни.“

МОТИВИ:

Действащата към момента система от норми и правила не гарантира спазването на европейското законодателство към натуралните минерални и изворни води и постигането на неговите цели. Липсва интегрираност между отделните актове, регулиращи цялостно изискванията към операторите в процеса от достъпа до ресурс до крайния продукт и правилата, които се спазват при предлагането на бутилирана вода на Единния европейски пазар. Разпоредбите на Закона за водите и политиката по управление на водния ресурс, не отчита комплекса от изисквания и цели на законодателството в областта на храните. Респективно липсва синхронизираност в законовите изисквания и по отношение на правилата за защита на развиваните операторите марки, обект на строги изисквания на специфично европейско законодателство. Макар отделните компетентни органи и административни структури да претендират постигнато съответствие с европейските регулации, практиката доказва фактическата неизпълнимост на това задължение на страната ни като държава член на ЕС.

От дълги години бизнес-операторите бутилиращи натурални води, са прехвърляни от институция на институция – всяка със своите разбирания и тълкувания, оправдаваща решенията си в рамките на законовите компетенции на отделните и некоресподиращи си правила. Всяка администрация водена от своя собствена мотивация и цели.

В желанието си да спази стриктно съвкупността от изисквания и да развива успешно своята дейност, бизнесът е поставен под постоянна заплаха от приемането на решения и мерки, вкл. законодателни инициативи, които поставят под неоправдан риск значителните по размер вложени дългосрочни инвестиции в разработването на находището и налагането на продукта на пазара. Решения, които най-често водят до непочтена бизнес среда, нелоялна конкуренция и възможности за корупция. Решения, който създават прецеденти в нарушение на европейското право и принципи.

Липса на интегрираност характеризира бизнес-средата, не само като несъответстваща на установената в другите ДЧ на ЕС, но и като високо рискова и неустойчива, неатрактивна за инвестиции и създаваща бариери пред ефективното развитие на честната търговия и реализиране на потенциала в сектор бутилирани натурални минерални и изворни води.

Достъпът до ресурс стои в основата на бизнеса с бутилирана натурална вода. За да се осъществява устойчиво стопанска дейност в сектор бутилирани натурални води, законовата рамка трябва да създава адекватен регламент и ясни, прозрачни и интегрирани правила за предоставяне на достъп до ресурс с изричното предназначение за бутилиране, които да гарантират спазването на изискванията на европейските регулации в сектора (Директива 2009/54/ЕС).

Единственият и утвърден в ЕС модел на експлоатация на водния ресурс, който гарантира постигането на целите и разпоредбите на европейското законодателство и който практически лежи в основата на успешното развитие на най-мощната индустрия в сектора – е на едно находище да има само един отговорен стопански субект, който да развива собствената си уникална марка и да гарантира защитата на интересите на потребителите и на държавата.

Предложеният от бизнеса пакет от законодателни промени в Закона за водите въвежда устойчиво принципа „едно находище – един бутилировач – едно търговско наименование“ и за двете категории води (минерални и изворни) още при предоставянето на ресурс с цел бутилиране. Той създава необходимите на бизнеса ясни правила, прозрачност и предвидимост. Същевременно сме убедени, че като единствен инструмент обезпечаващ ефективното изпълнение на европейската регулация, той е силен гарант за защита интересите на потребителите и държавата.

Като отговорен партньор на държавата, вкл. в процеса на развитие на законодателството, Асоциацията е представяла своите основателни претенции за ревизия на законодателството многократно през годините, но вместо в диалог със заинтересованите страни да бъдат намерени устойчиви и успешни решения, проблемите стоят открити и се задълбочават.

Като се базираме на заявената от Правителството воля за сериозни промени в икономическата обстановка в страната и премахване на съществуващите препятствия пред бизнеса, вярваме, че предлаганите като абсолютен минимум от най-приоритетни за сектора промени ще бъдат подкрепени и ще бъдат включени в инициираните изменения в Закона за водите.

В заключение бихме искали да отбележим, че представените по-горе проблеми и предлаганият механизъм за тяхното трайно решаване не изчерпват идентифицираните от бизнеса пречки, които задържат развитието на сектора, лимитират инвестициите и като резултат не обезпечават споделяните очаквания на държавата и на бизнеса. Крайно наложителното и устойчиво постановяване на принципа „едно находище – един бутилировач – едно търговско наименование“ е базово фундаментално условие за функциониране на сектора. Асоциацията е в готовност да предостави своите предложения за допълнителен минимален пакет от законодателни промени, дефинирани на база на обстойни анализи и изследвани практики. Основните направления, в които считаме, че е необходима законова промяна във възможно най-кратък срок са:

Стимулиране на инвестициите и частната инициатива в сектора, чрез намаляване на финансовите и административни бариери;

Създаване на допълнителни гаранции за унифицирано прилагане на изискванията на закона, вкл. чрез засилен контрол;

Създаване на повече публичност и прозрачност в управлението на ресурса;

Подобряване координацията между институциите по веригата от ресурса до крайния продукт.

Целите, на предлаганите от бизнеса законодателни изменения са обособени в следните направления:

Постигане на интегрираност на приложимите за сектора регулации и създаване на предвидимост и устойчивост на бизнес-средата в сектор бутилиране на води като основополагащо условие за неговото функциониране и успешно развитие;

Създаване на законови гаранции за стриктно и унифицирано прилагане на европейското законодателство и прилагане на ясни правила при предоставяне достъп до ресурс с цел бутилиране и предлагане на пазара на натурална минерална и изворна вода;

Насърчаване на честната търговия и инвестициите в сектора. Създаване на предпоставки за успешна реализация на потенциала и повишена ефективност при използване на ресурса;

Повишаване на прозрачността при изпълнение на политиката за управление на природния ресурс и координираност в действията на компетентните регулаторни и контролиращи органи по веригата от ресурса до крайната фаза на предлагане на пазара.

В подкрепа на изложената позиция „едно находище един бутилировач” прилагаме становището на европейската федерация на бутилиращата вода и индустрия, от което е видно, че предлаганите от нас промени в тази насока са изцяло в унисон с европейската практика.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста

С уважение,

Евгений Иванов

Изп. директор