27.07.2020

Предложението на КРИБ за създаване на Фонд "Устойчив бизнес" беше прието като мярка за подпомагане на бизнеса

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
1 юли 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, най-голямата национално представителна работодателска организация в страната, с тревога следи развитието на пандемичната обстановка, породена от разпространението на COVID-19 както в глобален, така и в национален план.

Както предупреждава Световната здравна организация, пандемията далеч не е приключила и дори набира сила. От друга страна, разработването на ваксина срещу новия коронавирус ще отнеме време и е съпътствано с множество неизвестни.

Съвкупността от тези неблагоприятни фактори поставя бизнеса в изключително тежка ситуация не само в настоящия момент, но и за неопределен бъдещ период.

Предвид гореизложеното, КРИБ счита, че нашето общество и българската икономика трябва да са подготвени за извънредни ситуации в бъдеще, поради което бихме искали да представим на Вашето внимание предложение за създаване на Фонд „Устойчив бизнес“ (Business Resilience Fund).

Фондът „Устойчив бизнес“ ще предлага подкрепа за възстановяване на предприятията след извънредната ситуация, породена от COVID -19, за която считаме че е необходимо да бъде осигурено финансиране.

Подробно описание на дейността на фонда, финансирането, допустимите предприятия и разходи са приложени към настоящото писмо.

Като се надявам, че нашето предложение ще бъде взето предвид, оставаме на разположение за обсъждане и активно участие в реализирането му.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА УС