15.03.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/

ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА

1. Компенсиране на поскъпването на електроенергията на промишлени предприятия в резултат на поскъпването на емисиите парникови газове, съгласно критериите на Насоки относно мерки за държавна помощ в контекста на ЕСТЕ след 2012 г.;

2. Въвеждане на таван за разходите за такса задължения към обществото (ЗКО) на енергоинтензивните предприятия с критерии за допустимост съгласно Насоките за държавна помощ за околна среда и енергетика;

3. Ретроактивно възстановяване на надплатените суми за природен газ на крайните клиенти на Булгаргаз след споразумението с Газпром;

4. Промяна на сроковете за декларане, плащане и изпълнение на финансови задължения:

 • Отлагане на крайната дата на годишното финансово приключване на предприятията с два месеца
 • Да се удължи срокът и да се разсрочи плащането на осигуровки и ДДФЛ, включително за м. февруари, чийто срок е 25 март
 • Да се удължи подаването на одитирани финансови отчети към регулатори и институции с минимум 60 дни
 • Да няма лихви върху публичните задължения за периодите, удължени в контекста на ситуацията
 • Да се удължат сроковете за подаване и плащане на годишните данъци на физическите лица с 60 дни

5. Осигуряване ликвидност на бизнеса, без която няма да могат да се плащат заплати и суми към доставчици. Липсата на ликвидност ще доведе до вълна от фалити и истинка, дълбока криза. Доколкото сме във валутен борд, ликвидността може да бъде осигурена само от държавата. В тази връзка предлагаме да се съсредоточим върху мерки за осигуряване на ликвидност като:

5.1. Забавени и дължими плащания на бюджетни организации

или Да се осигури незабавно финансиране (без значение дали е в бюджета ли не) за неплатени, но дължими и не оспорени плащания на бюджетни организации
или Да се осигури изкупуването на тези задължения от ББР (има и прецедент)

Особено важно е приоритетно да се осигурят средства за болниците – там това е животоспасяващо. Но нека държавата да помогне на всички като плати веднага сумите, които така и така се дължат, но се забавят.

5.2.Данък печалба

 • да се отложи срока за плащане на годишния данък печалба за фирми /корпоративен данък/ и физически лица с 30 или 60 дни
 • временно (3 месеца) да се спре събирането на авансов данък печалба за 2020

5.3.Данък добавена стойност

 • Да се удължи срока за внасяне на ДДС с 30 или 60 дни

6. Възмездно осигуряване на дезинфектанти, маски и дистанционни термометри за транспортните фирми, обслужващи производствени предприятия. Тези дезинфектанти, маски и дистанционни термометри да се доставят на производствените предприятия с цел защита на работещите в предприятията при влизане на МТП за товарене на стоки – за дезинфекция на водачите на МПС;

7. Да не се затварят търговски обекти свързани с авторемонтна дейност, имащи отношение към безопасността на автомобилите и към безопасността на движението. Дейността е свързана с мобилността на населението в кризисния период и няма опасност от струпване на хора при осъществяването и;

8. Въпроси, свързани с трудовото законодателство:

 • Въвеждане на гъвкаво работно време /указания за прилагане на чл.139, ал.2 КТ, които се въвеждат едностранно от работодателя/
 • Въвеждане на намалено работно време
 • Компенсация на хората, които ще бъдат временно в отпуск поради затварянето на търговски обекти
 • Въвеждане на режим на дистанционна работа/работа от разстояние – да се облекчи режимът, предвидeн в КТ в случаите на обявено извънредно положение за страната
 • Увеличаване на продължителността на разрешения извънреден труд в рамките на една календарна година за един работник или служител /указания за прилагане на чл.146, ал.3 КТ във връзка с чл.144, т.3, съгласно които няма ограничения за максимална продължителност и работодателите могат да го ползват/

9. Въвеждане на почасова сметка на отработените часове за даден продължителен период. Според нея всички отработени часове се натрупват съгласно тяхната категория труд в отделна индивидуална сметка за всеки работник. В интерес на работника е да натрупва часове за периоди, в които предприятието няма достатъчно натоварване. Работниците събират часове и ги държат в сметката си, за да могат да запазят нормалните си доходи в периоди с намалено работно време;

10. Предприятия с добри икономически показатели и с добра кредитна история, които изпаднат в доказани проблеми с ликвидността в резултат на кризата, да имат право на разсрочване на кредитни вноски при финансови институции (банки, лизингови компании, и др.), съответно да получават държавни гаранции за увеличаване на кредитната си рамка при финансовите институции;

11. Да се подкрепи финансово разпространението на електронни и печатни медии – телевизиите да не заплащат таксите, а печатните медии – освен субсидиране на разпространението, и подкрепа за брака. В момента не е ясно къде и какво ще се продаде от отпечатаните тиражи, тъй като пощите нямат ясна представа за работещи пунктове;

12. Да се използва европейско финансиране за мащабна информационна кампания в електронните и печатни медии;

13. Създаване на „зелени“ коридори за придвижването на тежкотоварни камиони на територията на страни членки на ЕС;

14. Екстрени мерки за освобождаването на български превозвачи блокирани на граници на страни членки на ЕС;

15. Предоставяне на стимули на българските производители, които произвеждат дезинфектант с цел оказване на натиск върху този продукт и недопускане на спекула;

16. Премахване на акциза върху спирта, който се използва за дезинфектант /последните дни се наблюдава рязък скок на спирта, който се използва за дезинфектант/.

17. Замразяване изплащането на осигурителни вноски поне за периода на действие на кризисните ограничения;

18. Отпускане на кредити при облекчени условия за засегнатите бизнеси от Българската банка за развитие;

19. Да се предостави възможност на бизнеса да заплаща корпоративен данък и/или данък върху дивидента с компесаторни инструменти;

20. Да се отложи срокът за плащане на концесионните възнагражденния по действащите концесионни договори за 2020 г. с една календарна година;

21. При издаване на разпореждане за пенсия освен лицето да бъде информиран и работодателя в срок не повече от 3 работни дни.