30.09.2021

Представен бе проект на КРИБ за разработване на нови модели за дигитални умения

Проект на КРИБ „Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда“ бе представен на пресконференция в централния офис на КРИБ на 30 септември 2021 г. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“, по процедура „Развитие на дигиталните умения“ Компонент 2, договор № BG05M9OP001-1.128-0003-C01.

Целите на процедурата са обвързани с определянето на специфичните нива на дигитални умения, необходими на заетите лица, в съответствие с развиващите се дигитални технологии по отделните сектори на икономиката в страната. Операцията ще спомогне работната сила да преодолее дисбалансите в областта на дигиталните знания и умения. Нейното осъществяване ще осигури връзката между необходимите знания и умения и изискванията на бъдещия пазар на труда. Участието на КРИБ като национално представителна работодателска организация и социален партньор ще има съществен принос за разработването и въвеждането на модели и практики, извлечени или тествани от реалния бизнес за преодоляване на различни предизвикателства пред заетостта, съвременния пазар на труда и дигитализацията.

„Като работодатели можем да кажем, че дигитализацията засяга всяка индустрия, променя позиционирането на лидерите на пазара и създава нови бизнес възможности. За да преодолеят конкуренцията, производителите трябва да преосмислят всеки аспект на своя бизнес, да се превърнат в цифрови предприятия и да се възползват от новите технологии във всяка фаза на тяхната работа – да намалят времето за развойна дейност, да увеличат ефективността на производството и да създадат нови бизнес възможности“, посочи Галя Петрова, координатор на проекта.

„Проектът се основава на цялостна концепция за подпомагане на работната сила, насочена към преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните знания и умения, посрещане на нуждите на пазара на труда в условията на конкурентна и развиваща се икономика от гледна точка на технологичното й развитие“, поясни Любослава Недялкова, експерт по проекта.

Проектът стартира на 1 септември 2021 г. и ще се изпълнява в рамките на 20 месеца. Партньори на КРИБ в изпълнението на проекта са Конфедерацията на независимите синдикати в България и Министерство на труда и социалната политика.