03.08.2020

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

 

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след съгласуване с представители от сектор „Здравеопазване“, изразява пълна подкрепа на изразената от Българската болнична асоциация, колективен член на КРИБ, позиция по предложения законопроект за изменение и допълнение Закона за обществените поръчки и по-конкретно в частта, в която се променя статута на лечебните заведения, като отпада изискването за вида на собственост и всички частни лечебни заведения се определят като възложители на обществени поръчки.

Съгласно направените проучвания от страна на представителите на Българската болнична асоциация в нормативната уредба на страните-членки на ЕС лечебните заведения, които са частна собственост не попадат под обсега на „обществените поръчки“. Това е така, защото от една страна те по занятие носят отговорност за навременна диагностика и лечение на своите пациенти, и от друга – за финансиране на разходите на лечението по оптималния за страните начин. В този смисъл всяко ръководство на лечебно заведение се ангажира да осигури доставки на медикаменти и консумативи на възможно най-добра /най-ниска/ цена с цел минимизиране на загуби.

В тази връзка, бихме искали да обърнем внимание, че Директива № 2014/34/ЕС на Европейския парламент на съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки, частните болници не са публично-правни организации и по тази причина спрямо тях не следва да се прилагат нормите на ЗОП.

В подкрепа на изложената ни позиция прилагаме и практиката на страни членки на ЕС, а именно:

Германското законодателство е хармонизирано с Директива 2014/24/ЕС, като приложимо законодателство е Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL).

В чл. 98 и чл. 99 от GWB са дадени дефиниции за възложители, като разбирането на немското право се припокрива с дефиницията на Директивата за публично-правни организации.

Частните болници не попадат в дефиницията за публично-правна организация, с ограничени изключения като църковните болници (католически и др.), които не целят печалба и попадат под нормите за обществени поръчки.

Според австрийското законодателство частните болници не попадат в дефицинията за публичноправна организация, съгласно чл. 4 на BVergG и не прилагат законодателството в сферата на обществените поръчки.

Австрия е успешно хармонизирала приложимото за страната законодателство – BVergG 2018 – Bundesvergabegesetz 2018 с Директива 2014/24/ЕС.

В чл. 4 на BVergG са дадени дефинициите за възложители, като разбирането на австрийското право също се припокрива с дефиницията на Директивата за публично-правни организации.

Във Великобритания, макар и вече извън ЕС, но не и по времето на въвеждане на съответните правни норми – частните болници в UK попадат в графата „private providers”, поради което не попадат в приложимото поле на директивата, като е приложимо законодателство The Public Procurement Regulations, The Public Contracts Regulation, The Single Source Contract и хармонизирано с Директива 2014/24/ЕС. Основният възложител в UK е NHS.

 

С уважение,

Евгений Иванов

Изп. Директор и член на Управителния съвет