02.07.2015

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОТНОСНО: проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя по принцип предложените промени целящи подобряване на нормативната уредба в областта на социалните услуги.

Подкрепяме намерението на вносителите на законопроекта за привеждането на нормативната уредба, свързана с регистрацията и лицензирането на лицата, които могат да предоставят социални услуги, в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и промените свързани с подобряване на достъпа до социални услуги, гарантиране на правата на потребитлите, прилагането на индивидуален подход и комплесна оценка на потребностите.

В тази връзка предлаганите промени, отнасящи се до законовото регламентиране на разпоредбите, касаещи условията и реда за регистрация или лицензиране на лицата, които могат да предоставят социални услуги за пълнолетни лица и за деца до 18 години, е изключително навременна и се приема с одобрение от експертите в КРИБ.

Напълно подкрепяме предлаганите промени, които предвиждат обмена на информация между Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане да се осъществява по служебен път, както и отпадането на необходимостта публично достъпни документи, чрез базата данни на Търговския регистър, да се представят от доставчиците. Предлаганите промени в тази посока напълно съответстват на нееднократното ни искане за намаляване на административната тежест за бизнеса и обслужване на „едно гише”.

Въвеждането на принципа за прилагане на индивидуален подход към потребителя, задължителното изготвяне на индивидуален план за подкрепа на лицата при предоставяне на социални услуги и заявеното желание за търсене на възможности за реинтегриране на лицата и недопускането на  трайното им институционализиране считаме за мерки в правилната посока.

Приветстваме стремежа на вносителя за облекчаване на процедурите и стимулиране на доставчиците за предоставяне на социални услуги, както и предприетите мерки за подобряване на събираемостта на таксите чрез предложените промени в правилата.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор