28.10.2015

Проект на Закон за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерския съвет на 29.07.2015 г.

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Закон за счетоводството, № 502-01-64, внесен от Министерския съвет на 29.07.2015 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

С настоящото бихме желали да Ви уведомим, че КРИБ подкрепя всички принципни и конкретни предложения направени по отношение на законопроекта за Закон за счетоводството от Института на дипломираните експерт – счетоводители (Ваш вх. № ПГ-510-00-58/01.09.2015 г.) и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (Ваш вх. № ПГ-506-01-194/15.09.2015 г.), като не взема отношение по темата свързана със задължителния финансов одит на акционерните дружества.

В допълнение бихме искали да изразим становището си по предлаганата промяна в чл. 76 от законопроекта. Не подкрепяме същата, със следните мотиви.

При сега действащия режим, законодателят е възприел санкцонен подход с определени, в съответни предели, точно установени по размер имуществени санкции за юридическите лица. Примерно – по ал.1 на чл.47 – от 500 до 1500 лв., по ал.2 – от 2000 до 3000 лв., по ал.3 – от 500 до 3000 лв. и т.н.

В предложения законопроект, обаче, е възприет коренно различен административно наказателен подход. Вместо конкретно определените математически параметри на санкциите, се предлага подходът, възприет в Закона за защита на конкуренцията, т.е. санкциите да са в мобилен размер – примерно в чл.76, ал.1 от проектозакона за счетоводството вместо досегашните имуществени санкции – по чл.47, ал.3 от 500 до 3000 лв. се предлага санкция в размер от 0,1% до 0,5% от нетните приходи от продажби за отчетния период, при минимум 200 лв. Такъв е подходът, възприет и при ал.2 на чл.76 от проектозакона, където се предвижда при закъснително публикуване в срок до 3 месеца, санкциите да са от 0,01% до 0,05%.

Не намираме за оправдано, в сферата на урегулиране на финансово счетоводната дейност санкциите да са процент от определена икономическа база – съответно – от нетните приходи за продажбите или от оборота. Така предложените санкции са прекомерни и не съответстват на тежестта на административното нарушение. Най-малко считаме, че следва да има определена разумна горна граница, съответстваща на степента и тежестта на нарушението.

Санкциите на юридическите лица следва да са определени в точни математически параметри. В момента членовете ни проучват опита в други държави-членки на ЕС като ще представим резултатите допълнително.

В контекста на това  предлагаме следните конкретни предложения в чл.76, ал.1:

От 2 000 лв. до 10 000 лв. (идентично на предложените санкции по чл. 70, 77 и 78 от законопроекта, доколкото са съизмерими като тежест и значимост на нарушението) или алтернативно,
Предложеното в проекта, но с таван от не повече от 10 000 лв.

В допълнение  КРИБ предлага да бъде дадена опция отчетния период за счетоводни цели (както и за данъчни) да не бъде обвързан задължително с календарната година, тъй като това може да не бъде подходящо за представяне на съответния бизнес или да не е съобразен с датата на консолидирания отчет при международни групи. Подобна практика е широко възприета в почти всички държави членки на ЕС. Считаме че въвеждането на това предложение ще подобри значително бизнес средата и ще способства за привличането на чуждестранни инвеститори в България. Разбира се въвеждането на подобна мярка ще бъде съпроводена с необходимите ограничителни условия, за да не може да се използва недобросъвестно в практиката. По отношения на фискалния ефект, нашият анализ показва че това предложение няма да има негативни ефекти за публичните финанси. Изразяваме готовност да предложим на вниманието Ви и да обсъдим конкретни разпоредби.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор