14.12.2015

Проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

ОТНОСНО: Проект на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛФИН,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя законопроекта като цял. Възраженията ни основно се свеждат до така предложения текст на чл.18, ал.3, който се отнасят до минималния праг за заплащане при сключване на трудов договор с работник-чужденец от трета държава на длъжност от единична група професии от Националната класификация на професиите и длъжностите, включна в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, който ежегодно се актуализира от министъра на труда и социалната политика.

По отношение на въведения праг на заплащане от три средни работни заплати за  страната, считаме, че предложението би могло да се преосмисли и приведе в съответствие с разпоредбите на Директива 2009/50/ЕО относно условията за влизане и пребиваване на граждани от трети държави за целите на висококвалифицираната трудова заетост. Съгласно Директивата, брутната годишна заплата не може да бъде по-ниска от 1,5 пъти средната брутна годишна работна заплата /СБРЗ/ в съответната държава-членка. Съгласно директивата при прилагане на дерогация за определени групи, този праг може да бъде и по-нисък – 1,2 пъти СБРЗ.

В тази връзка предлагаме текстът на новия чл.18, ал.3 предвиждащ въвеждане на минимален праг на заплащане най-малко 3 пъти средната работна заплата за страната, да се приведе в съответствие с директивата и предложеното възнаграждение да стане най-малко 1,5 пъти СБРЗ.

С уважение,
Евгений Иванов
Изп. директор