26.10.2018

Проекти на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТНВО

ОТНОСНО: Проекти на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

                                   

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България след като обсъди със своите членове изразява подкрепа за проектите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г., с изключение на частта, която предвижда увеличение на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход, считано от 1 януари 2019 г.

Смятаме, че проектите са разработени на високо професионално ниво и са в съответствие с бюджетната прогноза, както и с действащото законодателство, в т.ч. измененията, които влизат в сила от началото на бюджетната 2019 г., като изразяваме нашите синтезирани коментари по законопроектите.

1. С проекта за бюджет 2019 г. се продължава фискалната политика следвана от правителството, през последните години, като основен приоритет остава запазването на стабилността на публичните финанси.

2. Предложеният бюджет продължава политиката на фискална консолидация и балансиране на финансите на страната. Поради това, за КРИБ е странен планирания дефицит от 0,5% от БВП (502 млн. лв.). Заради сериозния бюджетен излишък в последните години, включително и прогнозирания бюджетен излишък за 2018 г. очакванията бяха за 2019 г. държавните финанси да са балансирани.

3. В проектозакона за бюджета е посочено, че максималният размер на новия държавен дълг ще е 1 млрд. лв., което е в унисон с нуждите на държавата, предвид високото ниво на фискалния резерв.

4. В областта на управлението на държавния дълг приветстваме очакваното намаление на държавния дълг до ниво от 22 млрд. лв. или 16,5% от прогнозните нива на БВП, значително под нивото на допустима референтна стойност от 60%, заложена в Маастрихтсткия критерий за конвергенция.

4. Приходите се предвиждат да се повишат в номинална стойност с около 3.7 млрд. лв., което е логично на базата на очаквания номинален ръст от 3,7% на БВП, очакваните еднократни постъпления, в това число от концесия на Летище София, както и продължаване на положителните тенденции в събираемостта.

5. В областта на фискалната политика КРИБ приветства създадената данъчна стабилност в годините и запазването на ниските нива на данъчните ставки, което допринася за повишаване на икономическия растеж. Също така, сме последователни в подкрепата към предприетите мерки с цел подобряване на събираемостта, стимулиране на икономическото развитие и намаляване на административната тежест.

6. Разходите се предвиждат с увеличение за периода от около 3,1 млрд. лв., но в реално изражение намаляват с 2,4% от БВП. Положително е поставянето на приоритетите върху мерки, свързани с надграждане на секторните и хоризонтални политики в секторите „Образование“, „Социална политика“, поддържане на модерни и боеспособни въоръжени сили и развитие на отбранителните способности и способностите, свързани с колективната отбрана на страната.

7. КРИБ не подкрепя някои параметри на политиката по доходите, както следва:

Увеличаване на размера на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г.
Увеличаване на максималният осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. от 1 януари 2019 г.

8. Последователни сме в позицията, отстоявана от национално представителните работодателски организации за приемане на пакет от мерки, предвиждащи преустановяване на поетапното увеличаване на размера на минималната работна заплата до приемането на ясни и обективни критерии и механизъм за определяне размера на минималната работна заплата за страната и отмяна на минималните осигурителни доходи.

Смятаме, че заложеното увеличение на размера на минималната работна заплата за 2020 и 2021 г. следва да отпадне от Средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г. Твърдо държим на договаряне на механизъм за определяне размера на минималната работна заплата и изпълнение на поетите ангажименти от страна на Министъра на труда и социалната политика за ратифициране на Конвенция 131 на МОТ.

9. Не подкрепяме предложеното увеличение на максималния осигурителен доход, като същото е в противоречие с ангажиментите в предизборните програми на партиите от управляващата коалиция, програмата за управление на Правителството и средносрочната бюджетна прогноза за НЕ увеличаване на данъчната тежест.

Решението за увеличението на прага е взето нелегитимно в нарушение на диалога между социалните партньори, без предварително обсъждане с национално представените организации на работодателите, а единствено в диалог със синдикалните организации, които впоследствие го обявиха от името на Правителството. Работодателските организации винаги са в готовност за конструктивен диалог по темата с цел намиране на подходящи компромисни решения между заинтересованите страни в духа на социалния диалог.

10. Последователни сме в позицията си за:

Отмяна на минималните осигурителни прагове (минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии)
Отмяна на плащането за сметка на работодателя на първите три дни от временната неработоспособност по болест (болнични) на работниците и служителите
Осъвременяване на доплащането за нощен труд – в разумни размери, постигнати чрез диалог между социалните партньори
Отпадане на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас прослужено време)

11. КРИБ подкрепя увеличаването на капиталовите разходи, при наблюдаваното забавяне през последната година.

12. Не сме съгласни с продължаващото отлагане на реформата в механизма за определяне на Такса битови отпадъци. Още през 2017 г. беше изработен и приет механизъм за определяне на  Такса битови отпадъци според принципа „замърсителят плаща“ и влизането му в сила не следва да се отлага повече.

 

С уважение,

Евгений Иванов
Изп. Директор