ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ“ ОПРЧР 2014-2020

За проекта

На 29 септември 2022 г., в централния офис на КРИБ в София, се проведе финална пресконференция по проект „Разработване на нов модел за управлението на човешките ресурси с цел развитие на устойчив социален капитал“ на “Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ Гласът на българския бизнес”, финансиран по договор № BG05M9OP001-1.051-0005-C01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“. Основен партньор по проекта е КНСБ.

Ефективното управление на човешките ресурси е от ключово значение за развитието на бизнес-компаниите и именно за това дейностите по проекта бяха насочени към него. Основната цел на проекта бе да спомогне за преодоляването на предизвикателствата, породени от засилващото се текучество на кадри, негативните демографски тенденции и застаряването на работната сила. Развитият социален капитал ще доведе до ефективно разрешаване на проблемите в работния процес, по-професионално ниво и ангажираност на работниците, изграждане на доверие към работодателя. Интегрирането на съвременни модели на управление ще направят бизнеса в България по-социален, по-устойчив и по-конкурентоспособен.

Последни новини