ПРОЕКТ „СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ДВОЙНИЯ ПРЕХОД“ ПРЧР 2021-2027

За проекта

Проект BG05SFPR002-1.005-0003 „Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход“ с бенефициент „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ гласът на българския бизнес“ е финансиран в рамките на процедура „Социално партньорство“ от ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Проектът е с основна цел адаптиране на предприятията и заетите лица към промените, свързани с прехода към „зелена“ и кръгова икономика и дигитализацията, както и създаване на благоприятна среда за учене през целия живот. Чрез съвместни действия с партньорите по проекта – Конфедерация на независимите синдикати в България и Министерство на труда и социалната политика, ще се разработят програми и модели за ускоряване на дигиталната и устойчива трансформация и адаптация на предприятията и заетите лица към промените. Предвидените дейности са насочени към предприятия и заети лица от 14 административни области на страната, от 5 бранша/сектора: Строителство, Сигурност, Облекло и текстил, Автомобилен сектор и Добивна промишленост.

Ефективното използване на ресурсите и преходът към „зелена“ и кръгова икономика са ключови за засилване на конкурентоспособността на икономиката, създаване на условия за растеж и откриване на нови работни места. За преодоляване на промените на пазара на труда и справяне с новите предизвикателства, произтичащи от глобализацията, дигиталната революция, прехода към климатична неутралност, променящите се модели на работа и социалната и демографска ситуация ще бъдат разработени и внедрени модели за адаптирането на предприятията и работната сила към промените, както и модели и практики за прогнозиране на потребностите от нови умения в различни сектори/бранша и региони на страната.

Успешното осъществяване на включените дейности ще има съществен принос в подкрепата на предприятията и заетите лица в „двойния“ преход и ще се създадат условия за реализиране на стратегии за учене през целия живот на  корпоративно /фирмено/, секторно, браншово и регионално ниво.

Периодът на изпълнение на проекта е от 15.01.2024 г. до 31.12.2027 г. Бюджетът на проекта е 7 282 800 лв., като националното съфинансиране по проекта е 1 178 939,67 лв., а финансирането от ЕС е в размер на 6 103 860,33 лв.

Последни новини