ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В ОТГОВОР НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА БЪДЕЩИЯ ПАЗАР НА ТРУДА“ ОПРЧР 2014-2020

За проекта

„Конфедерация на работодателите и индустриалците в България“ (КРИБ) успешно приключи проект „Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда“. Основната му цел бе насочена към преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения на заетите лица, като по този начин компаниите ще имат по-добра възможност за успешно преминаване през дигиталния преход. Това обяви координаторът на проекта Галя Петрова на заключителна пресконференция, която се проведе на 30 юни 2023 година в централата на КРИБ в София.

Според данни на Министерството на труда и социалната политика едва 1/3 от трудоспособното население в България притежава основни дигитални умения. Статистиката при компаниите показва, че всяко четвърто малко и средно предприятие е внедрило и използва нови технологии, докато в ЕС този процент е над 55%.

На този фон резултатите, постигнати по проекта, могат да бъдат изключително полезни при разработването на цялостни политики за развитието на човешките ресурси в новата дигитална реалност. КРИБ успешно разработи и тества 75 унифицирани профили за дигитални умения, по един за всяка ключова професия/длъжност от 17 икономически дейности, по които работодателската организация извърши обширен анализ.

За всеки един от секторите КРИБ разработи секторни квалификационни рамки за дигитални умения и учебни програми и съдържание. Над 700 са обучените лица в рамките на проекта.

„Като най-голямата работодателеска организация за нас е изключително важно да насърчаваме и подкрепяме реалния бизнес да бъде успешно да преодолява различни предизвикателства пред заетостта, съвременния пазар на труда и дигитализацията. Считам, че всички инструменти и учебни програми, които успяхме да разработим, ще помогнат на българските компании да подобрят уменията на работниците и служителите си и съответно да увеличат ефективността на производството и да създадат нови бизнес възможности.“, посочи още Галя Петрова.

Проектът, който стартира на 1 септември 2021 г., се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.“, по процедура „Развитие на дигиталните умения“ Компонент 2, договор за БФП № BG05M9OP001-1.128-0003-C01. По него партньори на КРИБ са Конфедерацията на независимите синдикати в България и Министерството на труда и социалната политика.

В периода 17-18 май 2023 г. в хотел Рила, к.к. Боровец „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе конференция на тема: „Ползите от дигитализация на процесите за българската икономика, добри практики“.

В рамките на двудневната конференция ще бъдат представени ключови партньорства и възможности за цифрова трансформация на национално и европейско равнище, от които българските предприятия могат да се възползват. По време на конференцията ще бъде обърнато внимание на развитието на модели на социално партньорство и КТД съответни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси. Акцент ще бъде поставен върху представянето на практически инструменти за подкрепа на дигитализацията на българските предприятия.

Събитието се осъществява в изпълнение на проект: “Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128-0003-C01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

В периода 18-19 май 2023 г. в хотел Рила, к.к. Боровец „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе конференция на тема: „Механизми на преход към все по-дигитална икономика“. В рамките на двудневната конференция ще бъдат представени стратегия и политики за повишаване на дигитализацията на предприятията, които са необходими на българските предприятия за постигане на все по-висока степен на дигитализация. По време на конференцията ще бъде обърнато внимание на развитието на модели на социално партньорство и КТД съответни на технологичните промени и дигитализацията на работните процеси. Акцент ще бъде поставен върху инструменти за оценка на дигиталната зрялост на българските предприятия. Събитието се осъществява в изпълнение на проект: “Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128-0003-C01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

На 12 май 2023 г. „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ – Гласът на българския бизнес“ ще проведе семинар на тема: „Ускоряване на процеса на дигитализация на българската икономика и постигане на финансови и икономически ползи от този процес.“ Семинарът ще се проведе в София Тех Парк, зала The Venue от 13.00 ч.

В рамките на семинара ще бъдат представена европейската и национална рамка, които дефинират възможностите и поставените цели за дигитализация на предприятията в България. Акцент ще бъде поставен върху процеса по дигитализация и възможността за въвеждане на различни дигитални решения. В рамките на семинара ще бъде представена и разработената платформа за пилотно неформално обучение, като ще бъдат дадени практически насоки за ползването й.

Събитието се осъществява в изпълнение на проект: “Разработване на нови модели за дигитални умения в отговор на предизвикателствата на бъдещия пазар на труда”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.128-0003-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Последни новини