ПРОЕКТ „ACADEMY FOR TRANSITIONAL SKILLS IN THE BUILD ENVIRONMENT“ (BUILDSKILLS ACADEMY) ERASMUS + PROGRAMME

За проекта

В периода 26 – 28 юни 2023 г. се проведе откриваща среща по проект № 101104419 „Academy for Transitional Skills in the Build Environment“ (BuildSkills Academy), финансиран по програма Еразъм+, съфинансирана от Европейския съюз. Проектът стартира на 1 юни 2023 г. с общ бюджет от 3 938 490,00 Евро.

Домакин на срещата беше „Клийнтех България“ ООД – координатор на проекта, обединяващ 17 партньора от 10 европейски държави, които ще работят заедно до 31 май 2027 г. за постигане на основната му цел – осъвременяване и приспособяване на екосистемите, предоставящи професионални обучения и знания на строителния бранш, към възникващите нови нужди в областта на зелените и дигитални умения. В рамките на проекта ще се разработят BuildEnrichedSkills методология и процедура за подпомагане на центровете за професионално обучение и образование, които да им съдействат в полза на бързото адаптиране на работната сила към двойния екологичен и цифров преход. Фокусът е съсредоточен върху професиите в строителния сектор. Друга водеща цел е създаването на сертификационна рамка за признаване на умения и компетенции, съответстващи на нуждите на двойния преход, която да служи като референция на световно ниво за подобряване и сертифициране на услугите на ЦПО.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), като партньор по проекта, ще координира процеса по валидиране на BuildEnrichedSkills методологията с различни заинтересовани страни в сферата на образованието, индустрията и иновациите, ангажирани в рамките на 5 тематични групи по Околна среда; Здраве и безопасност; Енергийна ефективност; Кръгово управление на отпадъците; Проектиране и инженеринг; Нови строителни системи и материали. Обобщените констатации от проведените консултации ще бъдат структурирани в доклад, очертаващ начините, по които предлаганите обучения могат да бъдат своевременно адаптирани към постоянно променящите се нужди на пазара, както и начините за създаване на нови знания в партньорство с други заинтересовани страни.

Резултатите, постигнати по проекта, ще бъдат трансферирани към 12 тестови проекта в 6 страни, обхващащи 300 лица в обучение и достигащи до 100 доставчика на професионално обучение, 1 000 компании и 20 организации на високо ниво в сферата на строителните умения и компетенции, като по този начин се цели постигане на поне 100 сътрудничества между ЦПО и индустрията.

Последни новини