07.04.2014

Публикуван е годишникът "Трудови отношения – 2014"

Тази книга-годишник е седемнадесето по ред издание с актуално приложно знание по цялостната проблематика на трудовото право през 2014 г.

Съдържанието на книгата следва традицията: Публикувани са актуализираните нормативни текстове на основните трудови закони: Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Закон за уреждане на колективните трудови спорове, както и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им.

Акцент в авторските коментари са измененията и допълненията в трудовото законодателство през 2014 г. Подробно и изчерпателно са разгледани въпроси, които не са били предмет на коментар в предишни издания на годишника. Представени са експертни решения на проблемни казуси.      

Публикувани са интересни решения на Върховния касационен съд по трудови дела, както и важни писма на Министерството на труда и социалната политика.
Приложеният към книгата-годишник компактдиск съдържа актуализираните текстове на всички нормативни актове по трудовото право у нас, както и колективните трудови договори на отраслово и браншово равнище по чл. 51 б, ал. 4 на Кодекса на труда.

Годишникът отразява състоянието на законодателството към 1 февруари 2014 г.
Автор и съставител на книгата е традиционният екип от водещи специалисти – юристи по трудово право с ръководител проф. д.ю.н. Васил Мръчков.

Изданието е в обем от 688 страници и се предлага при цени:
– книга – 32.40 лв. с ДДС
– книга + CD -38.40 лв. с ДДС

Повече информация при интерес към изданието можете да получите на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01.