22.01.2015

Ръководството на КРИБ се срещна с председателя на Комисията за защита на лични данни

Възможностите за злоупотребата с лични данни от Търговския регистър, както и други актуални теми в областта на защита на неприкосновеността, прилагането на Закона за защита на личните данни и успешните практики от работата на българския надзорен орган бяха сред темите, обсъдени на срещата между представители на ръководството на КРИБ и председателя на Комисията за защита на лични данни Венцислав Караджов и членове на Комисията, която се проведе на 22 януари в централата на КРИБ.

От страна на КРИБ бяха изразени притеснения относно необоснованото драстично  намаляване на прага за достъп до цялата база данни в Търговския регистър, във вида, в който тя съдържа и лични данни. Това дава възможност информация да бъде предоставена на неограничен кръг лица срещу заплащане по съответната тарифа /цената е намалена от 30 000 лв. на 100 лв/. Г-н Караджов и членовете на комисията изразиха готовност да съдействат за предприемането на съвместни мерки за пресичане на злоупотребите, свързани с лични данни и нерегалментирания достъп до тях.

Изразено беше и разбиране за упражняване на ефективен контрол в областта на защитата на личните данни спрямо всички субекти на регулация в тази област. По отношение на администраторите на лични данни, каквато е и Агенцията по вписванията, поддържаща Търговския регистър, представителите на комисията обърнаха внимание на необходимостта от спазване на изискванията за заличаване на лични данни в предвидените от закона случаи и съхраняване само на информация, необходима за целите на Регистъра.

Представителите на комисията запознаха КРИБ с основните тенденции при обработването на личните данни, рисковете и начините за осигуряване на адекватна защита. Обсъдена бе и необходимостта от провеждане на обучения на фирми, администратори на лични данни. Набелязани бяха основни направления и инструменти за бъдещо съвместно сътрудничество между Комисията и КРИБ, като провеждане на целеви регулярни срещи по въпроси от взаимен интерес и компетентност, обмен на информация и добри практики и изработване на стратегическо виждане за съвместно ползотворно сътрудничество в областта на защита на личните данни.

На срещата бяха разисквани и други актуални проблеми по защитата на личните данни в страната в момента.

Повишаването на обществената информираност се оценява от Комисията като основна мярка за превенция при опазване на сигурността в съвременното общество.

Участниците в срещата изразиха желание за установяване на по-тесни взаимоотношения и начин на работа, които биха спомогнали за по-лесно разрешаване на въпроси от взаимен интерес.

От Комисията изразиха готовност за иницииране на промени в законодателството, с цел предотвратяване на злоупотребите с лични данни, както и за организиране на семинари за обучение и запознаване на представителите на бизнеса с опасностите, които се крият при предоставяне на лични данни срещу заплащане.