27.09.2013

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ (ДОПЪЛНЕНИЕ) КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА В СТРАНАТА, ВНЕСЕНИ В НСТС

В допълнение на депозираното по време на заседанието на НСТС становище в сферата на данъчната политика, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България представя на Вашето внимание следните предложения:

 

А/КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

1.      Какво вече изразихме позиция според нас предлаганата мощност на автомобилите е занижена и съответно много малко лица ще имат възможност да се възползват от предлаганата преференция . Според нас мощността от 120 кВт (163 к.с.) се е утвърдила в България като граница, над която автомобилът става лукс (закона за акцизите). В тази връзка предлагаме предвидената мощност 74кВт да се промени на 120 кВт.

 

 

 

 

 

B/. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО 

АКЦИЗНАТА ПОЛИТИКА ВЪРХУ ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ

 

Във връзка с предоставеният за публично обсъждане ЗИД на ЗАДС, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България представя на Вашето внимание предложения от нашите членове – компании от тютюневата индустрия, които Ви молим да разгледате и включите в ЗАД на ЗАДС, имащи аз цел облекчаване на административната тежест за бизнеса и държавната администрация, какти и сближаване на законодателството с Европейските директиви в областта на акцизното облагане. 

 

Възстановяване на акциз, заплатен за тютюневи изделия, които са били освободени за потребление, но които при определени обстоятелства не могат да се реализират на пазара и се налага да бъдат унищожени под митнически контрол

В тютюневата индустрия, както при всички останали индустриални и търговски дейности възникват обстоятелства , при които определена стока не може или нетрябва да достига до потребителите, тоест да се реализира на пазара. Макар че те обичайно носят загуби от нереализирани продажби, такива ситуации съществуват в практиката. Поради спецификата на веригите за доставки на тютюневите изделия, акцизът се начислява, е дължим или се заплаща при освобождаване за потребление от данъчен склад или при внос/въвеждане на територията на страната. В някои случаи, обаче, предпоставките и причините стоката, която е освободена за потребление, да не може да бъде реализирана, се установяват в последствие – както между другото е валидно и за всички останали потребителски стоки. Тези причини и предпоставки могат да възникнат в случаи на установяване на нередовност или нередност на стоката – например, несъответствие с нормативните изисквания за опаковане и етикетиране, неотговаряща на технически изисквания или стандарти за качество на производителя. Също така, ситуации на непродаваема стока могат да възникнат и поради резки промени на пазарната среда, на акцизните ставки, които се отразяват на ценовите нива, неочаквани промени в законодателството и т.н. В тази връзка, акцизното законодателство на ЕС предвижда страните-членки да регулират обстоятелствата, условията и реда, при които акцизни стоки със заплатен акциз се унищожават и акцизът се възстановява. Основополагащият данъчен принцип , разписан в пар. 9 от Преамбюла на Директива 2008/118/ЕО от 16.12.2008 г. е следният: "Тъй като акцизът е данък върху потреблението, не може да се събира акциз за акцизни стоки, които при определени обстоятелства са били унищожени или безвъзвратно загубени". Всяка страна от ЕС, съобразно дадената възможност в Директивата, е предоставила разпоредби за начина на унищожаване на стоки под административен/митнически контрол и възстановяване или приспадане на акциз, който става недължим. До 2010 г. ЗАДС беше в известен смисъл по-хармонизиран с Директивата, отколкото е към настоящия момент, тъй като тогава беше премахната възможността за унищожаване под митнически контрол на акцизни стоки със заплатен акциз и облепени с бандерол, и последващо възстановяване на акциз. Предлагаме да бъде възстановена заличената разпоредба и да се включи нов текст в ЗАДС, както следва:

Акцизни стоки, освободени за потребление, които не могат да бъдат реализирани на пазара поради несъответствие с нормативни изисквания или с качествени стандарти на производителя, се унищожават под контрола на митническите органи, а заплатеният акциз се възстановява по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона. 

Продукти, предназначени за научни изследвания и изследвания, свързани с качеството на продукцията, продукти за маркетингови изследвания и мостри

 

Тестови продукти, предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията.

Производителите на тютюневи изделия са задължени да изготвят годишен доклад за химичните съставки на тютюневите изделия, предназначени за вътрешен пазар и в ЕС, както и за продажба вчужбина. Измерването и контролът се извършват от акредитирани лаборатории от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" към министъра на икономиката и енергетиката. Производителите трябва да изпращат периодично от всеки произвеждан асортимент продукти за химичен анализ на дима в акредитираната лаборатория /например в Института по тютюна и тютюневите изделия към Селскостопанската академия/.По отношение на цигари, предназначени за износ, често за регистриране на съставките в съответната държава също е необходим анализ на съдържанието съставките и химическите вещества. Съгласно разпоредбата на чл. 17, б. "в" от действащата Директива 2011/64/ЕС на Съвета от 21.06.2011 г. всяка страна – членка "Може да се освобождава от акциз или да се възстановява вече платен акциз за следното:

     в) обработен тютюн /тютюневи изделия/, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията;"

 

Предложение за редакция на чл. 21 от ЗАДС:

Чл. 21. (1) От плащане на акциз се освобождават:

……. т.15 тютюневи изделия, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията;

Редът за освобождаване следва се определи с Правилника за прилагане на закона.

 

Тестови продукти/мостри, които се движат от производителя до притежателя на търговската марка на територията на страната.

Притежателят на търговската марка възлага с договор за лицензия производството на тютюневи изделия на производител – лицензополучател. Притежателят на търговската марка, който е лицензодател периодично извършва тестове относно съответствието на продуктите по отношение конструкцията на опаковката, конструкцията на изделието, качеството на бленда, провежда дегустационна оценка. Сред задълженията на производителя – лицензополучател влиза периодичното изпращане до лицензодателя на мостри – проби от текущото производство за проверка на качеството, включително физически и химически показатели и дегустационна оценка за всяка от лицензираните марки. Когато производството е предназначено за експорт, то тестовите продукти, представляващи случайна извадка от текущото производство не са облепени с бандерол, когато такъв не се изисква, и не са в опаковки, отговарящи на ЗТТИ и Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия, защото те не са предназначени за реализация на територията на страната.   Същото се отнася и при производството на новоразработени продукти с цел тестване на качествени параметри, когато също не е удачно облепването с бандерол.,

 

Според сега действащите ЗАДС и ППЗАДС в случаите, когато не е регистрирана продажна цена за съответното тютюнево изделие, продажната цена се определя в член 71, ал.1, т.1 от ППЗАДС /за цигари/ – 7.50 лв за 20 къса. Върху тази цена се изчислява дължимия акциз.

 Предлагаме ЗАДС /ППЗАДС / да регламентира кои са тези случаи и как могат да се движат такива продукти на територията на страната. Считаме, че в тези случаи е налице освобождаване за потребление, следователно следва да се издаде е-АДД и да се заплати акциз. Тъй като е невъзможно поставянето на бандерол върху потребителската опаковка, предлагаме опаковките да бъдат маркирани със щемпел "тестови продукт, непредназначен за продажба", постъпването на тестовите продукти в данъчния склад, както и тяхното извеждане трябва да се отчита през системата СЕПИ, но акцизът да се заплаща на цена, определена в член 71, ал.1, т.1 от ППЗАДС във връзка с член 29, ал.3, т.5 от ЗАДС

 

Тестови продукти, предназначени за маркетингови изследвания

В производствената и търговската дейност с потребителски стоки е обичайна практика да се извършват различни изследвания на продукти, преди те да бъдат пуснати на пазара или при направени промени. Тъй като става дума за продукти, който са силно регулирани, ние считаме, че те дори да нямат обозначения за търговска марка поради своя тестови характер, е приемливо на опаковката да съдържат здравни предупреждения, като в допълнение бъдат маркирани с надпис "тестови продукт, непредназначен за продажба".

А по отношение на определяне на акциза, предлагаме да се прилага и изчислява според цена, определена в член 71, ал.1, т.1 от ППЗАДС във връзка с член 29, ал.3, т.5 от ЗАДС – към настоящия момент 7.50 лева за 20 къса, която в последствие при повишаване на акцизните ставки, ще бъде променяна/. Предлагаме два варианта:

–         компаниите да заявяват и получават бандероли с отпечатана цена по член 71, ал.1, т.1 от ППЗАДС, без да е регистриран конкретен продукт в публичния регистър за цените на тютюневите изделия. 

или

–         да се разреши на компаниите за регистрират продукт за тестови цели, без да се посочва търговската марка и съответно без собственика на търговка марка, с цена по член 71, ал.1, т.1 от ППЗАДС – в повечето случаи тези тестови продукти са с бели опаковки и не са обозначени с марка.

 

Бандероли

 

С цел намаляване на административната тежест, предлагаме стойността на бандерола да бъде включена в акциза чрез добавянето и за хиляда къса цигари към специфичната ставка. Така, стойността на бандеролите, облепени на стоки, ще бъде заплащана заедно с акциза, а стойността на получените бандероли, но които се бракуват и се връщат като неизползвани, може да бъде допълнително заплащана на всяко тримесечие заедно с тримесечните отчети. Това от една страна ще облекчи администрирането на бандеролите при заявяване и получаване, като няма да е необходимо всеки път да е съпътствано с отделно заплащане.

Също така, една малка част от бандеролите биват напълно загубени и унищожени, за които компаниите заплащат акциз. Имайки пред вид, че акциз се дължи за освободени за потребление акцизни стоки, смятаме, че може да се определи допустим технологичен брак на бандероли, за които акцизът да не става дължим. Според добрите практики от Европа този технологичен брак за бандероли за тютюневи изделия е около 0.3 – 0.5, съществуваща в 9 страни-членки и други съседни страни..

Предложение за промяна:

Ч.25, ал.1. До освобождаване за потребление на акцизните стоки лицензираните складодържатели и регистрираните лица не дължат акциз при:

…………………

т.5.   "0.5% допустими загуби на бандероли под формата на технологичен брак от общото количество на изразходваните бандероли за тютюневите изделия"   

 

С цел постигане гъвкавост, намаляване на административната тежест за бизнеса и за митническата администрация, както и за оптимизация на производствения процес, предлагаме компаниите да имат възможността да използват получени бандероли за определено тютюнево изделие за производството на друго такова, при условие че:

– цената отпечатана върху бандерола е еднаква;

 предварително уведоми компетентното митническо учреждение.

По този начин ще се намали значително количеството на върнатите неизползвани бандероли, ще се намали административната тежест за митниците за проверка и експертиза на върнати, неизползвани бандероли и ще се намали до минимум унищожаването на вече отпечатани, годни за употреба и скъпо струващи бандероли.