13.11.2009

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ (НПРК) 2008-2012 г.

След детайлно обсъждане на последния вариант на НПРК 2008-2012 г. със своите членове, които са пряко засегнати от него, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) смята, че отново са налице рецидиви от предишни действия при подготовката плана, довели и до печалния резултат – отхвърлянето му от Европейската комисия. КРИБ винаги е отстоявала и продължава да отстоява принципната позиция, че НПРК 2008-2012 г. трябва да подкрепи фирмите, проявили екологична отговорност и инвестирали и продължаващи да инвестират мащабно в чисти технологии, въпреки настоящата световна икономическа криза. НПРК 2008-2012 г. е един от начините бизнесът да възстанови част от тези инвестиции, довели до реално намаление на отделяните в атмосферата емисии парникови газове. Планът е еманация на политиката на МОСВ за подкрепа или не подкрепа на екологично чистите технологии. Внимателният анализ на НПРК 2008-2012 г. показва толерирано отношение от страна на МОСВ към топлофикационния сектор, чиито искания за завишаване на квотите бяха удовлетворени, в разрез с европейските изисквания за недискриминационно третиране на отделните сектори. Подобно мнение изразиха и други представители на бизнеса, участващи в работната група. Пораждат се съмнения, че отново се толерира бизнес, една част от който е със съмнителна репутация. Постъпват оплаквания от компании, членове на КРИБ, че квотите за отрасли като торовата индустрия и сектора на варопроизводителите, които са потърпевши от икономическата криза; фирми с проекти Съвместно изпълнение, инвестирали огромни средства в екология; нефтопреработвателната индустрия, са допълнително ощетени чрез орязване на квотите в последния вариант на плана. МОСВ и консултантите по НПРК 2008-2012 в момента проявяват необосновано негативно отношение към сектор металургия, след като Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) възрази срещу толерирането на топлофикациите и посочи някои несъответствия в обсъждания НПРК. КРИБ възразява срещу това да се изискват от металургичните предприятия допълнителни данни или данни, които те вече са декларирали във верифицираните си доклади.

Въпреки очакванията, че планът ще бъде изготвен по обективни критерии, това не се случва. МОСВ реши да няма ново заседание за обсъждане на плана, с цел по-бързото му одобрение и придвижване, като разчита на факта, че приемането и одобрението му от Европейската комисия е значително закъсняло. Така ощетените сектори са поставени в ситуация да не могат да се защитят, а на един следващ етап ще платят и цената от забавянето (не по тяхна вина) на плана, като бъдат принудени да купуват недостигащите квоти. Фаворизирането на един сектор, който освен всичко друг е монополист и като такъв има гарантиран пазар (и не е заинтересован да инвестира в екологично чисти технологии) и поставянето на част от индустриите в неравностойно положение спрямо него, предизвиква негативната реакция на бизнеса към последения вариант на НПРК 2008-2012 г. Като изразява отново принципната си позиция, че с плана трябва да бъдат подкрепени фирмите, инвестирали и продължаващи да инвестират в екологично чисти технологии, КРИБ, като представител на българския бизнес, смята да защити своите членове по всички възможни начини в рамките на закона, и няма да се противопостави, ако някои членове на Конфедерацията решат да сезират Европейската комисия.

КРИБ настоява за ново заседание на междуведомствената работна група, което да отчете посочените слабости.