16.12.2014

Становище на КРИБ относно прилагането на част от текстовете на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Изх. № 454-00-454

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО

СЪБРАНИЕ

 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПГ НА ПП ГЕРБ

 
Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПГ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"

Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПГ ДПС

 

Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПГ "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

Г-Н РАДАН КЪНЕВ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПГ "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК"

 
Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПГ "ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ"

 

Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПГ "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР"

Г-Н БОРИСЛАВ БОРИСОВ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПГ "АБВ"

Г-ЖА РОСИЦА ЯНАКИЕВА-КОСТАДИНОВА

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПГ "АБВ"

 
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

И ХРАНИТЕ

 
Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

КЪМ 43-ТО НС

Г-Н РУМЕН ХРИСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КЪМ 43-ТО НС

 
Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

КЪМ 43-ТО НС

Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,

БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

КЪМ 43-ТО НС

 
Г-Н СТОЯН МАВРОДИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
 

Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото изразяваме притеснение на нашите членове – публични дружества търгувани на Българската фондова борса (БФБ) във връзка с прилагането на част от текстовете на приетия окончателно в края на месец април Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), обнародван в ДВ бр.38 от 7.05.2014 г., изразяващо се в следното:

 Разпоредбите на чл.3, на новоприетата ал.7, т.1 и т.2 във връзка с алинея 4, 5 и 6 предвижда, че:

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1992 г.) Земеделските земи могат да бъдат собственост на граждани, на държавата, на общините и на юридически лица.

………………….

(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1992 г., бр. 24 от 2007 г.) Чужденци или чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земеделска земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила, а чужденците – и при наследяване по закон.

(5) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2007 г.) Граждани на държавите – членки на Европейския съюз, и на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи при условията на този закон след изтичането на срока, определен в Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

(6) (Нова – ДВ, бр. 24 от 2007 г.) Юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи по реда на ал. 5.

(7) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2014 г.) Не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи:

1. търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;

2. търговски дружества, в които съдружници или акционери са чужденци, извън физическите лица по ал. 4 и 5, или чуждестранни юридически лица, извън тези по ал. 4 и 6, както и еднолични търговски дружества, учредени от такива физически или юридически лица;

            Тълкуването на тези разпоредби налага безспорния извод, че:

            всяко публично дружество, в което дори една акция е притежание на:

– 1. дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим (подробно изброени в § 1, т.64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане) и/или

– 2. на граждани извън държавите-членки на ЕС и на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (СЕИП) или на дружество, учредено от такива граждани,

НЯМА ПРАВО ДА ПРИДОБИВА И ДА ПРИТЕЖАВА право на собственост върху земеделски земи.

Според действащото законодателство, акциите на публичните дружества се търгуват свободно на БФБ, след одобрение на проспект от регулатора – Комисия по финансов надзор. Прехвърлянето и търгуването на акции не е под контрола на публичните компании и не може да се забрани или ограничи лицата (физически и/или юридически) да купуват, придобиват и продават притежаваните си акции чрез Българска фондова борса.

На БФБ се търгуват акции на компании от всички сектори на икономиката на страната, в това число:
 

–          Първичен сектор

→ Земеделие на България

–          Вторичен сектор

→ Енергетика

→ Химическа промишленост

→ Металургия

→ Хранително-вкусова промишленост

→ Машиностроене

→ Добив на полезни изкопаеми

→ Производство на строителни материали

 

–          Третичен сектор

→ Външна търговия

→ Финансов сектор

→ Транспорт и съобщения

→ Туризъм

Всяко едно дружество от изброените сектори е с постоянно променящ се състав на акционерите си и в резултат на тълкуване и прилагане на цитираната разпоредба, следва да не могат да придобиват земеделска земя.

Запознавайки се подробно с изразените мнения и мотивите при внасянето и обсъждането на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ.38 от 7.05.2014 г., считаме, че волята и намеренията на законодателя не са били да бъдат въведени такива ограничения за публичните дружества, а за чужденци, дружества на чужденци и такива, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и с неясна собственост и произход на капитала!

Публичните дружества, търгувани на БФБ, са правни и финансови субекти в Република България с ясен произход на средствата, актуални данни за акционерното участие (видно във всеки един момент от информацията на Централен депозитар АД) и подлежащи на надзор и строг контрол от регулаторните органи – КФ Н, БФБ, Централен депозитар и т.н.

Още едно потвърждение на тезата, че ограничението, въведено с чл.3, ал.7, т.1 и т.2 в ЗСПЗЗ, не е целяло да ограничи и/или възпрепятства дейността на публичните дружества, търгувани на БФБ, са предвидените в Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обн. – ДВ, бр.1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г.) изключения:

Изключения

Чл. 4. Член 3 не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. ………………………

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

            Считаме, че целите и мотивите преследвани с приемането на този закон са същите, каквито и при приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ бр.38 от 7.05.2014 г.

            ПРЕДЛАГАМЕ:

В най-кратки срокове да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, с който да бъде предвиден изричен текст в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който да предвижда, че:

"Ограниченията по чл.3, ал.7, т.1 и т.2 не се прилагат за публични дружества, акциите на които се търгуват на регулиран пазар в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумеието за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и същите дружества и техните акционери са разкрили изискуемата информация в това число и за дялово участие по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и действащото в Република България законодателство."

Законът за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и актовете по прилагането му, както и останалите нормативни актове, уреждащи материята са предвидили достатъчно действащи механизми за контрол и разкриване на акционерно участие в публичните дружества и за информиране и контрол на съответните компетентни държавни органи върху тях. Предвиден е ред и режим за информиране и разкриване на информация на КФН, регулирания пазар – БФБ, Централен депозитар, както и обществеността за дяловото участие в публични дружества и промяната в него във всеки един момент.

Оставаме в очакване да упражните предоставените Ви по закон правомощия и предприемете необходимите действия за бързо, ефективно и комплексно решаване на изложените по-горе проблеми.

Заявяваме готовност за подпомагане на действията Ви за решаване на проблемите чрез участие в обсъждания, предоставяне на становища и коментари и всякаква друга помощ и съдействие по ваша преценка с оглед възможностите и капацитета ни.

С уважение,

Евгений Иванов
Изп. директор и член на УС