11.05.2010

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ относно Проект на Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

След анализ на предложените изменения в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) констатира необосновано драстично увеличаване на единичните размери на санкции. В някои случаи предвижданото увеличение е от 2.4 пъти – при замърсяване на повърхностни води и водни обекти, увреждане на почвите и други, до от 5 до 1000 пъти – при замърсяване на атмосферния въздух. Съгласно проекта на Наредбата новите единични санкции са увеличени в пъти, в сравнение със сега действащите такива, без ясна логика и при липса на обективна аргументация по отношение избора на конкретното увеличение. В тази връзка КРИБ изразява категорично несъгласие с така предлаганото увеличаване на единичните размери на санкции. Смятаме, че предвидените промени не отчитат настоящото състояние на българската икономика в условията на прогресираща и задълбочаваща се икономическа криза и ако бъдат приети ще влошат значително конкурентоспособността на българските предприятия. Предвижданият ръст на някои от санкциите със сигурност ще доведе до фалита на множество промишлени предприятия и според нас не е съобразен изключително негативния краен ефект, който предвижданите увеличения на санкциите ще окажат върху българската индустрия. Необосновано високият размер на глобите, навежда на мисълта, че се преследват единствено бюджетни, а не екологични цели, какъвто е смисълът екологичното законодателство.

Според КРИБ с предвижданите промени се обезсмисля превантивния контрол върху замърсяванията на околната среда, като се залага изцяло на увеличението на размера на санкциите, като мотивиращ фактор за спазване на екологичното законодателство. Един такъв подход не би постигнал крайната цел – опазване на околната среда, а би имал изключително негативен ефект върху българската индустрия и българската икономика.

Според КРИБ размерът на глобата трябва да е пропорционален на размера на щетата и средствата за нейното предотвратяване или отстраняване на последиците. В този смисъл е реално тази наредба да бъде обвързана с Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, доколкото се отнасят до един и същ субект.

В тази връзка предложенията на КРИБ са следните:

1. Да се извършат оценки на ефекта от въздействието върху околната среда, а не на самото въздействие и на тази база да бъдат обосновани предлаганите единични глоби.

2. За да се гарантира, че контролният орган не е заинтересуван финансово от налагането на повече санкции, каквато е практиката за докладване на събрани глоби, а не на постигнати екологични резултати от РИОСВ, да се предвиди допълнителен механизъм за санкциониране предлагаме при първо нарушение мярката да бъде предписание за инвестиране на сума, в размер на оценената щета, в конкретни мерки, насочени за прекратяване/предотвратяване на замърсяването. 

Това е препратка към същата Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, която регламентира превантивни и оздравителни мерки.

По този начин средствата, които иначе трябва да преминат към бюджета и едва ли ще се инвестират обратно в постигане на екологични цели, ще бъдат целево използвани за мерки по конкретна щета.

3. Някои от предвижданите увеличения на размера на санкцията многократно надхвърлят натрупаната през годините инфлация в Република България. Прилагането на практика на принципа "замърсителят плаща" може да се реализира с определянето на адекватен и мотивиращ размер на санкциите, изключващ увеличение в размер, който би се оказал непосилен за все още работещите предприятия. В тази връзка предлагаме в Глава трета на Наредбата "Ред за отмяна, намаляване, спиране и възобновяване на санкции" да бъде добавен текста на чл. 18, ал. 1 от действащата към момента наредба "Ако санкционираните по реда на наредбата лица предприемат действия за постигане на установените норми в съответствие с одобрени от министъра на околната среда и водите инвестиционни програми, те заплащат 10 на сто от дължимите санкции".

Това ще даде възможност за стимулиране на операторите по отношение въвеждането на нови технологии и оборудване, гарантиращи спазването на емисионните ограничения, без наложената санкция да води до значително допълнително увеличение на разходите за това.

4. В чл. 14. ал.1 Оригинален текст: "Санкционирано лице, което преустанови или намали увреждането или замърсяването на околната среда и/или неспазването на определените емисионни норми и ограничения, може да подаде мотивирана молба за отмяна или намаляване на санкцията до органа, издал наказателното постановление"

предлагаме да се замени с текста:

–         "1. В случай на текуща санкция, санкционирано лице, което преустанови или намали увреждането или замърсяването на околната среда и/или неспазването на определените емисионни норми и ограничения, може да подаде мотивирана молба за отмяна или намаляване на санкцията до органа, издал наказателното постановление."

–         "2. В случай на условия за налагане на еднократна санкция, лицето, което подлежи на тази санкция може да иска намаление или отмяна по реда е смисъла на чл. 18 в предлагания проект на Наредба."

5. В чл. 19, ал. 2 да се посочи съгласно коя наредба се определя категорията на водоприемника.

В чл. 19, ал. 12, т. 1 да се уточни за кои пояси на санитарно-охранителната зона около водоизточниците става въпрос или за всички пояси.

6.  Предлагаме разделянето на БПК5 в отделен ред и задължителната му необходимост от включването при всяка проверка относно състоянието на заустваните отпадъчни води. В наредбата е необходимо да се разгледат и случаите, когато има ситуация на реконструкция, модернизация или ремонт на предприятие или пречиствателна станция.

В заключение се обявяваме категорично против необоснованото увеличение на размера на санкциите при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми, предвидени в проекта на новата Наредба, като предложеният проект следва внимателно да се преразгледа от уважаваното от нас министерство на околната среда и водите.