11.02.2009

СТАНОВИЩЕ НА КРИБ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

По повод предоставения ни проект за Национален план за разпределение на квоти (НПРК) за периода 2008–2012 г., Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за пореден път изразява силната си тревога във връзка с общото намаление на емисиите на СО2 за България, тъй като това би довело до намаляване на конкурентоспособността на българската икономика. 

По време на обсъждането на проекта на НПРК, фирмите-членове на КРИБ изразиха своето неудовлетворение от приложените при изработването на проекта правила, които значително се отличават от използваните при изработването на НПРК 2007 г. и не съответстват на установените принципи за прозрачност и предвидимост. 

Това съмнение се засилва и от факта, че на отделни оператори са верифицирани емисии, които са в пъти по високи от стойностите, фиксирани в проекто-плана, изготвен през 2006 г., а при други оператори новите квоти са орязани така, че още през следващата година ще бъдат принудени да закупуват квоти. 

Според фирмите, предвидените в проекта на НПРК квоти не отговарят и не покриват в пълна степен производствените им нужди. С приетата  методика за разпределение на база верифицирани доклади за емисии през 2007 г. не се отчита пълният капацитет на отделните инсталации, както и бъдещите инвестиции, а се прави само моментна снимка на производствената дейност, което няма нищо общо с протокола от Киото. 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България счита, че новото значително намаление, предвидено с проекта на НПРК, ще ограничи възможностите за развитие на фирмите и свързаните по веригата производства.